Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE

1.Käesolev on aruanne on Eesti esimene ÜRO-le esitatud aruanne puuetega inimeste õiguste tagamise kohta. Aruanne on koostatud Konventsiooni artikkel 35.1 kohaselt. Aruanne annab teavet kasutusele võetud meetmetest jõustamaks Konventsiooni poolt eeldatud kohustusi viidates samaaegselt nende kohustuste täitmist mõjutavatele faktoritele ja väljakutsetele.

2. Eesti allkirjastas ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni 25. septembril 2007. aastal. Riigikogu ratifitseeris konventsiooni koos fakultatiivprotokolliga 30. mail 2012. Enne konventsiooni ratifitseerimist analüüsis Eesti oma seadusandluse vastavust konventsiooni nõuetele.

3. Kuna Eesti on monistliku õigussüsteemiga riik, muutusid konventsiooni sätted riigisiseses õiguskorras ratifitseerimisega siduvaiks. Samuti peab Eesti rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud printsiipe Eesti õigussüsteemi lahutamatuks osaks. Enne ratifitseerimist tõlgiti konventsioon eesti keelde, seda on laialdaselt levitanud ning konventsioon on Riigi Teataja veebilehel avalikult kättesaadav.

4. Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine on andnud Eestile uue hoo parandamaks puuetega inimeste olukorda ning tagamaks, et seaduse ellurakendamisel lähtutakse täielikult konventsioonis sätestatud õigustest ja kohustustest.

5. Eesti Valitsus alustas 2013. aastal konsulteerimisprotsessi valitsussiseste ja -väliste partneritega koostamaks puuetega inimeste õiguste kaitse küsimusi hõlmavat sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aastateks 2016-2023 (edaspidi „Heaolu arengukava aastateks 2016-2023“ või „Heaolu arengukava“), mis on kavas vastu võtta 2015. aasta lõpus. Heaolu arengukava suurendab veelgi 2016. aastal jõustuva töövõimereformi mõjusid tagada puuetega inimeste parem kaasatus tööturul.

6. Enne ratifitseerimist määrati Sotsiaalministeerium Artikkel 33.1 kohaselt protsessi vahendavaks asutuseks ning ministeerium vastutab ka konventsiooni täitmise ja aruandluse koostamise koordineerimise eest. Sotsiaalministeerium koostas käesoleva aruande koostöös kõigi ministeeriumide ja nende asjakohaste ametkondadega ning sisendiga kodanikuühiskonnast. Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Inimõiguste Instituut ja Eesti Patsientide Esindusühing olid oodatud panustama oma vaadetega Konventsiooni aruande koostamisel ja osalema dialoogi hõlbustamises.

 LOE LÄHEMALT SOTSIAALMINISTEERIUMI VEEBILT: 

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/puudega_inimesele/pik_aruanne_eesti_keeles.pdf

DeepCMS