ENÜ: CEDAW komitee soovitused eesti keeles

CEDAW mureküsimused ja soovitused.
Kokkuvõte
10. august 2007

7. Tuletades küll meelde konventsiooniosalise kohustust rakendada kõiki konventsiooni sätteid pidevalt ja süstemaatiliselt, näeb Naiste diskrimineerimise kaotamise komitee (edaspidi Komitee) enne järgmise aruande esitamist valdkondadena, millele tuleb eelkõige tähelepanu pöörata, alljärgnevaid. Nendes valdkondades tuleb ka meetmeid rakendada ja astutud sammude kohta aru anda. Soovitused palutakse teha kättesaadavaks kõigile asjaomastele ministeeriumidele ja parlamendile, et tagada nende elluviimine.

MURE: Konventsiooni sätete ebapiisav rakendamine; konventsiooni mittetundmine kohtunike, juristide, prokuröride ja naiste endi hulgas.

8. Muret tuntakse selle pärast, et kuigi konventsiooni sätted on ülimuslikud, ei teata ega rakendata konventsiooniosalise poolt konventsiooni sätteid ja konventsioonis sätestatud sisulise võrdõiguslikkuse konteptsiooni, samuti ka naiste diskrimineerimise kaotamise komitee üldisi soovitusi ei soolist võrdõiguslikkust puudutavate õigusaktide ja poliitikate ega naiste edendamise raamistikus veel piisavalt. Samuti tuntakse muret, et vastavaid sätteid ja soovitusi ei tea ei kohtunikud, juristid, prokurörid ega ka naised ise, kuna pole ühtegi konventsioonile viitavat kohtuotsust. Samuti et naised ei kaitse eriti oma õigusi nende rikkumise korral, sh ei anna asja kohtusse ega pöördu õiguskantsleri poole.

VAJA TEHA: Tõsta teadlikkust nimetatud kontingendi hulgas, korraldada koolitusi.

9. Selleks on vaja rakendada lisameetmeid, et konventsiooni piisavalt teataks ja rakendataks ülalmainitud raamistikus. Samuti on vaja lisameetmeid kohtunike jne koolitamiseks. Vaja on pidevalt teadlikkust tõsta ja õigusi tutvustada. Koolitust tuleb teha naistele, eriti maanaistele ja naiste positsiooni edendamisega tegelevate organisatsioonidele, et julgustada naisi oma õigusi kaitsma.

MURE: Soolise võrdõiguslikkuse seadust ei rakendata efektiivselt; mure võrdõiguslikkuse nõukogu loomisega viivitamise ja voliniku tööülesannete laiendamise pärast.

10. Kuigi tuntakse heameelt, et soolise võrdõiguslikkuse seadus (SVÕS) on jõustnud, ollakse mures, et pole rakendatud piisavalt meetmeid seaduse kiireks ja tõhusaks rakendamiseks. Eriti suurt muret tuntakse selle üle, et konventsiooniosalisel puudub kõikehõlmav, süstemaatiline ja jätkusuutlik lähenemine poliitikatele ja programmidele, mille eesmärgiks on võrdõiguslikkuse saavutamine. Muretsetakse võrdõiguslikkuse nõukogu moodustamise viibimise pärast, mis peaks valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andma. Mure selle üle, et võrdõiguslikkuse volinikule võidakse panna kohustus tegelda muude diskrimineerimise juhtudega peale soolise diskrimineerimise ning et tal puuduvad piisavad inim- ja rahalised ressursid et Soolise võrdõiguslikkuse seaduses (SVÕS) ettenähtud ülesandeid täita.

VAJA TEHA JA ARU ANDA: kuidas tagatud SVÕS kõigi sätete kiire ja tõhus elluviimine; luua SVÕ nõukogu; tagada ressursid; luua igakülgne ja jätkusuutlik toetussüsteem konventsiooni sätete elluviimisele.

11. Konventsioonisalisel palutakse järgmises aruandes infot selle kohta, mida on tehtud SVÕS kõigi aspektide rakendamise tagamiseks ning infot mõju kohta, mida seadus omab konventsiooni sätete parema elluviimise seisukohast. Komitee soovitab välja töötada kõikehõlmav, süstemaatiline ja jätkusuutlik (siin mõeldakse ilmselt pidevat ja süstemaatilist sekkumist võimaldav ja püsikindel) lähenemine konventsiooni elluviimisele, mis hõlmaks kõiki programme ja poliitikaid, mis on suunatud SVÕ saavutamisele. Selle tulemusel peaks kaotatama igasugune otsene ja kaudne diskrimineerimine ning saavutatama tegelik SVÕ kooskõlas konventsiooni artikliga 1 ja 2. Lisaks peaks kehtestatama konkreetne ajakava nimetatud poliitikate ja programmide elluviimisele. Tungivalt soovitatakse jälgida , et institutsionaalne mehhanism saaks paika ja luua SVÕS ette nähtud SVÕ nõukogu. Tagada vajalikud inim- ja rahalised ressursid nende efektiivseks tegutsemiseks ning see, et nende ülesanded oleksid keskendunud SVÕle.

MURE: partiarhaalsele hoiakute ja stereotüüpide püsimine rõhuasetusega haridus- ja karjäärivalikule; mure, et õpikuid pole hakatud läbi vaatama soosstereotüüpide osas; mure, et vähe on naisprofessoreid.

12. Komitee tunneb muret patriarhaalsete hoiakute ja sügavalt juurdunud stereotüüpide edasikestmise üle seoses naiste ja meeste rollide ja vastutusega perekonnas ja ühiskonnas, mis väljendub naiste haridusvalikutes ja olukorras tööturul, samuti nende väheses esindatuses poliitilises ja avalikus elus ning otsuseid langetavatel ametikohtadel. Samas kui väljendatakse heameelt 2005. aasta haridusministri määruse üle, mis puudutas stereotüüpide kaotamist õpikutest ja õppematerjalidest, tuntakse muret, et õpikuid ja õppematerjale pole sellest seisukohast hakatud läbi vaatama. Tuntakse muret naiste vähese esindatuse üle professorite hulgas.

VAJA TEHA: teadlikkuse tõstmise kampaaniad soostereotüüpide kaotamiseks; töö meediaga; pedagoogide koolitamise SVÕ alal; õpikute/õppematerjalide läbivaatamine; haridus- ja karjäärivalikute mitmekesistamine; naisprofessorite arvu suurendamine.

13. Komitee kutsub konventsiooniosalist üles suurendama jõupingutusi ja astuda samme sooliste stereotüüpide kaotamiseks.
Soovitus korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, mis suunatud nii naistele kui meestele. Meediat tuleb julgustada esitama positiivset kuvandit naistest ja meestest ning nende võrdsest staatusest ja võrdsetest kohustustest era- ja avalikus elus.
Nõue koolitada pedagooge SVÕ küsimustes ja kiiresti vaadata läbi õpikud ja õppematerjalid sooliste stereotüüpide kaotamiseks.
Tungiv üleskutse tutvustada haridussüsteemi kaudu nii konventsiooni kui SVÕ, et muuta olemasolevaid stereotüüpseid arusaamasid naiste ja meeste rollist.
Kutsutakse üles mitmekesistada jätkuvalt tütarlaste ja poiste haridusvalikuid ning töötada välja ja viia ellu programme, mis nõustaksid tütarlapsi ja poisse nende haridustee valikul, pidades seejuures silmas nende edasisi võimalusi tööturul.
Tungivalt kutsutakse üles kiitma heaks poliitikaid naisprofessorite arvu suurendamiseks akadeemilise kaadri hulgas.

MURE: naiste positisooni parandamiseks vajalike siseriiklike institutsionaalsete mehhanismide nõrkus, sh SVÕ osakonna vähene võimu- ja otsustuspädevus ja ebaadekvaatsed inim- ja rahalised ressursid, ülesannetega ülekoormatus.

14. Komitee tunneb muret naiste olukorra parandamise siseriikliku institutsionaalsete mehanismide üle, st SVÕ osakonna üle sotsiaalministeeriumis, eriti seetõõtu, et tal pole piisavalt võimu, otsustuspädevust, inim- ja finantsressursse koordineerimaks efektiivselt valitsuse tööd SVÕ edendamiseks ja konventsiooni elluviimiseks, sh kõigi teiste SVÕ ja inimõiguste mehanismide koordineerimiseks üleriiklikul ja kohalikul tasandil. Märgitakse, et osakonnale on juulist 2007 lisatud perepoliitika valdkond.

VAJA TEHA: siseriiklike mehhanismide tugevdamine.

15. Soovitus, et konventsiooniosaline tagaks naiste olukorra edendamise siseriiklikel mehhanismidel oleks piisavalt võimu, otsustuspädevust jne et saaks efektiivselt SVÕ edendada ja naised saaksid oma õigusi efektiivselt rakendada. Need mehhanismid peaksid olema suutelised efektiivselt koordineerima ja tegema koostööd erinevate SVÕ ja inimõiguste mehhanismidega ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

VÄGIVALD

MURE: Naistevastase vägivalla, sh koduvägivalla suur levik, naiste vähene kaitse ja ebapiisav ohvriabi.

16. Märgitakse koduvägivallaga võitlemise tegevuskava olulisust, mis peaks jõustuma 2008. aastast, tuntakse muret vägivalla, sh koduvägivalla jätkumise üle. Tuntakse muret spetsiifilise seaduse puudumise üle koduvägivallaga võitlemiseks, mis tagaks naistele kaitse, juurutaks lähenemiskeelu ja võimaldaks naistele õigusabi.

VAJA: vägivallaga võitlemise tegevuskava, eriseadus koduvägivallaga võitlemiseks, tagada kompleksne lähenemine ja igakülgne ohvriabi; tegelda info- ja andmekogumisega.

17. Tungiv üleskutse vägivallaga võitlemise tegevuskava vastu võtta ning ellu viia, laialdaselt teavutada nii ametnike hulgas kui ühiskonnas tervikuna ja jälgida selle tulemuslikkust. Üleskutse, et kõik naistest, sh maanaistest koduvägivalla ohvrid, saaksid kohest abi, sh peaks olema piisavalt turvalisi ja korralikult rahastatud varjupaikasid ja ligipääs õigusabile. Veelkordne soovitus töötada välja omaette seadus koduvägivalla kohta, mis tagaks naistele kaitse ja abi. Tungiv üleskutse tegelda naistevastase vägivalla ärahoidmisel ja sellega tegelemisel kompleksselt., vaja tegelda õigusraamistikuga, parandada uurimuste läbiviimist ja andmete kogumist vägivalla leviku ja tagajärgede kohta naistele. Sellisesse andmekogumisse tuleks lülitada ka andmed vägivalla toimepanija ja ohvri omavaheliste suhete kohta.

INIMKAUBANDUS

18. Märgitakse positiivselt seda, mida tehtud inimkaubandusega võitlemisel, sh 2006. aastal vastu võetud inimkaubandusega võitlemise tegevuskava (2006-2009) ja 2007. aasta muudatusi Välismaalaste seaduses, mis lubab anda ajutise elamisloa inimkaubanduse ohvritele jne…

VAJA TEHA: info- ja andmete kogumine kõigist allikaist; tegelda süvapõhjustega, parandada naiste materiaalset olukorda, tegelda ohvrite rehabiliteerimisega; esitada põhjalik info järgmises aruandes.

19. Üleskutse rakendada efektiivselt inimkaubandusega võitlemise kõiki meetmeid. Tungiv üleskutse konventsioonisosalisele koguda ja analüüsida politseist ja muudest allikatest laekuvaid andmeid, võtta vastutusele ja karistada inimkaubandusega tegelejaid, kaitsta kaubitsetud naiste ja tütarlaste inimõigusi.
Soovitus tegelda inimkaubanduse süvapõhjustega, suurendades jõupingutusi naiste majandusliku olukorra parandamiseks, et nad ei langeks ekspluateerimise ja inimkaubitsejate ohvriks, rakendada meetmeid nende rehabiliteerimiseks ja ühiskonda integreerimiseks.
Nõue esitada järgmises aruandes põhjalik info ja andmed naiste ja tütarlastega kaubitsemise kohta, nende ekspluateerimise kohta prostitutsioonitööstuses ja sellise tegevuse ärahoidmise ja sellega võitlemise meetmete kohta.

NAISTE ESINDATUS

MURE: jätkuvalt väike naiste esindatus poliitikas ja otsustamises.

20. Märkides positiivselt edasiminekut naiste esindatuses parlamendis, volikogudes ja kõrgetel kohtadel valitsuses, tuntakse jätkuvalt muret naiste vähese esindatuse kohta avalikus ja poliitilises elus ja otsuseid langetavatel kohtadel, sh parlamendis, ministeeriumides ja omavalitsustes.

VAJA TEHA: meetmed., sh ajutised erimeetmed naiste osalemise suurendamiseks poliitikas ja otsustamises, sh konkreetsete sihttasemete ja ajakava kindlaksmääramine; koolitus naistele; teavituskampaaniad, mida naiste osalemine tähendab ja kui vajalik see on

21. Komitee julgustab rakendama püsivaid meetmeid, sh ajutisi erimeetmeid, vastavalt konventsiooni artiklile 4, lõige 1 ja komitee üldisi soovitustele 25 ja 23 ning SVÕS, et kiirendada naiste täieulatuslikku ja võrdset osalust valitavais ja nimetatavais organeis. Niisugused meetmed peaksid sisaldama nii sihttasemete kindlaksmääramist, numbrilisi eesmärke ja ajakavasid, samuti juhtimist ja läbirääkimiste pidamist õpetavaid koolitusprogramme praegustele ja tulevastele naisjuhtidele.
Tungiv üleskutse viia läbi teavituskampaaniaid naiste poliitilises ja avalikus elus ja otsuseid langetavail kohtadel osalemise tähtsuse kohta.

MURE: tugev tööalane segregatsioon töörutul; suur naiste/meeste palgavahe; ebapiisav info informaalse sektori kohta

22. Märgitakse positiivselt, et SVÕS kohaselt peavad tööandjad edendama SVÕ, kuid tuntakse muret jätkuva tööalane segregatsiooni üle tööturul ning naiste/meeste märkimisväärse palgavahe üle. Märgitakse positiivselt, et delegatsiooni väidete kohaselt on naiste tööpuudus on kahanenud, kuid tuntakse muret andmete puuduse üle naiste osaluse kohta tööturul, informaalses sektoris linna- ja maapiirkondades.

VAJA TEHA: vähendada horisontaalset ja vertikaalset segregatsiooni tööturul; tösta palkasid naiste ülekaaluga sektorites; põhjalik info järgmises aruandes.

23. Soovitus suurendada jõupingutusi tööalase nii horisontaalse kui vertikaalse segregatsiooni kaotamiseks, rakendada meetmeid naiste/meeste palgavahede kaotamiseks, kasutades tööde hindamise süsteeme avalikus sektoris ning suurendades naiste domineeritud sektorites palku.
Soovitus suurendada jõupingutusi naiste ligipääsu parandamiseks kutseõppele.
Tungiv soovitus tagada palgaseaduse, sh võrdväärse töö eest võrdse palga maksmise sätete efektiivne rakendamine.
Nõue esitada järgmises aruandes üksikasjalik info, sh statistilised andmed arengutrendide kohta, mis puudutavad naiste olukorda seoses tööhõivega ja tööga linna- ja maapiirkondades, avalikus, era-, ametlikus ja mitteametlikus sektoris ning mõju kohta, mida rakendatud meetmed on avaldanud naiste võrdsete võimaluste elluviimisele.

MURE: pole piisavalt andmeid ja infot naiste tervise kohta; abortide kõrge tase, HIV/AIDs.

24. Komitee tunneb muret piiratud andmete/info ja arengutrendide alase info piiratud kättesaadavuse üle seoses naiste tervise erinevate aspektidega. Mure, et kuigi abortide arv on vähenenud, on tase ikka suhteliselt kõrge. Mure HIV positiivsete naiste arvu kasvu üle.

VAJA TEHA: vaja uurida naiste spetsiifilisi vajadusi seoses tervisega; parandada naiste ligipääsu tervishoiuteenustele, eriti maapiirkondades;
vältida soovimatuid rasedusi – teavitus, rasestumisvastaste vahendite laialdasem kättesaadavus; sooline aspekt HIV/AIDSi strateegiates; järgmises aruandes põhjalik sellekohane info vanuse, rahvuse, linna-/maapiirkondade lõikes.

25. Juhtides tähelepanu üldiste soovituste 24. punktile naised ja tervis kohta, soovitab komitee uuesti, et uuritakse naiste spetsiifilisi vajadusi seoses tervisega.
Tungiv üleskutse rakendada konkreetseid meetmeid, parandada naiste, sh maapiirkondades, ligipääsu tervishoiuteenustele ning seda jälgida.
Palve tugevdada meetmeid soovimatute raseduste ärahoidmiseks, tehes selleks igasugused rasestumisvastased vahendid laialdasemalt kättesaadavaks, täiendades pereplaneerimise alaseid teadmisi ja tõstes teadlikkust ja seda ilma igasuguste piiranguteta.
Palve esitada järgmises aruandes täiendavat infot naiste tervise kohta, seda erinevate vanusegruppide, rahvuste, linna- ja maapiirkondade lõikes; samuti naiste tervise parandamiseks rakendatud meetmete mõju kohta; samuti infot naiste ligipääsu kohta tervishoiuteenustele, sh pereplaneerimisele.
Soovitus suurendada jõupingutusi HIV/AIDSi ennetamiseks ja sellega võitlemiseks; parandada teavitustööd riskide ja nakatumise kohta.
Soovitus lisada sugupoolte aspekt kõigisse HIV/AIDSi puudutavatesse poliitikatesse ja programmidesse.
Üleskutse tagada HIV/AIDSi strateegiate efektiivne elluviimine ning esitada järgmises aruandes üksikasjalikku ja statistilist informatsiooni naised ja HIV/AIDS kohta.

MURE: info ja andmete puudumine maanaiste olukorra kohta.

26. Komitee jätkuvalt mures info puudumise üle maanaiste olukorra kohta, sh nende ligipääsu kohta tervishoiuteenustele, haridusele, sotsiaalkindlustusele ja muudele intrumentidele ning nende osaluse üle otsustamises.

VAJA TEHA: esitada järgmises aruandes üksikasjalik info maanaiste tegeliku olukorra kohta.

27. Palve esitada järgmises aruandes põhjalik ülevaade maanaiste tegelikust olukorrast kõigis konventsiooniga kaetud valdkondades.

MURE: kodakondsuseta inimeste suur arv.

28. Märgitakse kodukondsuseta inimeste arvu vähenemist, samas väljendatakse muret kodukondsuseta inimeste suure arvu üle, kelle hulgas on ka naised.

VAJA TEHA: tagada kodakondsuseta naistele täielik kodakondsuse saamise õigus.

29. Soovitus suurendada jõupingutusi tagamaks, et Eestis kodakondsust mitteomavatele naistele antakse täielik õigus kodakondsusele.

MURE: alaealised võivad abielluda; naised ei tea uue perekonnaseaduse mõjusid, eriti seoses abieluvaraga; vabaabielunaiste õiguste kaitse

30. Mure selle üle, et 15-18-aastased alaealised võivad seaduslikult abielluda. Mure, et naistel vähe infot uue operekonnaseaduse mõjude kohta, mis muudab lähenemist abieluvarale. Veel mure vabaabielus elavate naiste õigusliku kaitse üle.

VAJA TEHA: tõsta seadusega lubatud abiellumise iga 18 aastale nii naiste kui meeste puhul; teha uue seaduse analüüs sgupoolte aspektist; tagada samasugused õigused seaduslikus abielus ja vabaabielus naistele.

31. Tungiv üleskutse tõsta seadusega lubatud abiellumisiga naistele ja meestele 18. eluaastale, vastavuses konventsiooni aritlikga 16, lõige 2 ja üldiste soovitustega punkt 21 ning lapse õiguste konventsiooniga.
Soovitus viia läbi uue perekonnaseaduse eelnõu sugupoolte aspektist lähtuv analüüs ning esitada analüüsi tulemused ning sellest tulenenud muudatused järgmises aruandes.
Soovitus et nii abielus kui vabaabielus elavatele naistele oleks tagatud samasugused õigused.

VAJA TEHA: ratifitseerida CEDAW fakultatiivne protokoll; lähtuda Pekingi deklaratsioonist ja tegevuskavast; lülitada sugupoolte aspekt aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel tehtavasse.

32. Julgustatakse ratifitseerima CEDAW fakultatiivset protokolli ning võtma võimalikult kiiresti vastu konventsiooni artikli 20, lõike 1 muudatust, mis puudutab komitee kokkusaamist.

33. Tungiv üleskutse kasutada konventsiooniga võetud kohustuste täitmisel täiel määral Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava, mis tugevdavad konventsiooni sätteid ning palve esitada järgmises aruandes selle kohta informatsiooni.

34. Rõhutatakse, et konventsiooni täielik ja tulemusrikas elluviimine on hädavajalik aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks.
Üleskutse lülitada sugupoolte aspekt ning kajastada selgelt konventsiooni sätteid kõikides jõupingutustes, mida tehakse aastatuhande eesmärkide saavutamiseks ning palve esitada sellekohane informatsioon oma järgmises aruandes.

35. Märgitakse, et konventsiooniosalise poolt kõigi seitsme peamise inimõigustealase õigusakti järgimine aitab naistel paremini oma inimõigusi ja pühivabadusi rakendada kõikides eluvaldkondades. Seetõttu julgustab Komitee Eesti valitsust ratifitseerima kõigi võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse rahvusvahelist konventsiooni.

VAJA TEHA: levitada konventsiooni ja soovitusi laiadaselt ja kõigile nii poliitikuile, otsustajaile, naisorganidatsioonidele jne.

36. Palve levitada Eestis võimalikult laialdaselt toodud lõppjäreldusi, et kõik inimesed, sh valitsusametnikud, poliitikud, parlameni liikmed ning naiste ja inimüõigustega tegelevate organisatsioonide liikmed oleksid teadlikud sammudest, mis on tehtud VÕ saavutamiseks de jure ja de facto, samuti edasistest sammudest selle eesmärgi saavutamiseks.
Palve jätkata laialdaselt konventsiooni, komitee üldiste soovituste, Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava ning ÜRO peaassamblee 23. eriistungjärgu materjalide laialdast levitamist eriti naiste ja inimõigustega tegelevatele organisatsioonidele.

37. Palve reageerida lõppjäreldustes esitatud mureküsimustele vastavalt konventsiooni artiklile 18. V perioodiline aruanne esitada novembris 2008, kuues novembris 2012 (koondaruanne).