[ELIL] Tugiisiku teenus kõrgkoolides 2008-2009

Tere, haridusest lugupidavad sõbrad!

Taas on meil vaja kokku koguda septembri jooksul nende liikumis- ja nägemispuudega tudengite andmed, kes tugiisikut vajavad. On ju eksamid seljataga ja õppima asujad teada, samuti õpingute jätkajad. Lisan eelmise aasta kirja, kus on meenutuseks teenuse tekkelugu ja lahti seletatud kellele ja miks selline teenus.

Möödunud õppeaasta jooksul said 20 tudengit toetust tugiisikliku palkamiseks, mis oli neile suureks abiks. Koostöö ministeeriumiga sujus tõrgeteta, loota on, et teenus jätkub ka eelseisval õppeaastal – seega läheks käiku juba neljas õppeaasta. Esmakordselt sõlmisime haridusministeeriumiga lepingu 2005/2006 õppeaastaks .

Palve jälle kõigile – levitage seda infot, et keegi abivajajatest välja ei jääks!
Ette tänades
Auli Lõoke, tegevjuht 5293144, 6720223

Eellugu
Enne 2005.a. suvepuhkust kohtus meie juhatus toonase haridusministri M. Repsiga. Kõne all oli võimalus määrata sügava liikumispuudega (ka sügava nägemispuudega) kõrgkooli tudengitelele toetus, mis võimaldaks palgata tugiisik, kelle põhiülesandeks oleks abistada õppehoonetes liikumisel. See teeks võimalikuks ka ratsatoolis või väga piiratud nägemis- ja liikumisvõimega õppuritel päevases osakonnas õppimise. Ka kaugõppes õppivatel tudengitel on nimetatud abi vaja, küll vähemas mahus. Minister suhtus muresse mõistvalt, teenuse koordineerijaks jäi meie liit.
Info neile, kes sel aastal sisseastumiseksameid tegid ja kooli sisse said.
NB! 1. Arvesse lähevad kõrgkoolid, mis on haridusministeeriumi kodulehel ülikoolide nimekirjas (avalik-õiguslikud ülikoolid, nende kolledžid, eraülikoolid, rakenduskõrgharidust andvad rakenduskõrgkoolid).
2. Toetus on mõeldud vaid neile, kel on tõsised ja ületamatud probleemid ligipääsetavusega õppeasutuses liikumisel. Kõikidele taotlustele lähenetakse n.ö. juhtumipõhiselt. See tähendab seda, et mingit "keskmist" toetust ei tule, vaid vastavalt konkreetsele vajadusele (tundide arvule). Loogiline on, et abistajaks leitakse kaasüliõpilane, kes nagunii samas õpib ja kes aitab vajadusel, nii kujuneb abistamiseks kuluv aeg väiksemaks, kui neil, kes peaksid kogu loengute aja kohal olema.

Palun aidata meid selle info levitamisel – kui olete ise üks kirjeldatud tudengitest või teate listi mittekuuluvaid kas juba õppivaid või seda alustavaid tudengeid!
Vaja on infot järgmiselt:
1. Nimi + kontaktandmed (e-aadress, telefonid)
2. Kõrgkooli nimi, asukoht, eriala, mitmendale kursusele õppima asutakse
3. Kas õpitakse päeva- või kaugõppes
4. Tundide arv kuus (orienteeruv)

Täpse reglemendi (lepingu sõlmimine toetuse saajaga, kuidas rahad liiguvad, kes koordineerib, kuidas toimib aruandlus jne) selgitame uutele tudengitele siis, kui nimekiri koos.

Teie abile lootes ja tagasisidet ootama jäädes
Auli 5293144; 6720223
elil@elil.ee