Tartu Kunstikooli e-kursus „Sissejuhatus reklaami: piiridega loovus ja reeglitega mäng

Annan ülevaate reklaamikoolitusest, millest osa võtsin.

Tartu Kunstikooli e-kursus „Sissejuhatus reklaami: piiridega loovus ja reeglitega mäng“. Koolitajaks õppejõud Merit Karise, TÜ ajakirjanduse- ja mediaosakonna magister, kes on uurinud reklaami kui sotsiaalset kommunikatsiooni. Kursuse maht oli 40 tundi, toimumise aeg 31.03.-01.06.2009.

Antud kursus leidis aset Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutuses“ raames.

Koolitus toimus Eesti e-kutsekooli ja e-Ülikooli moodle serveri õpikeskkonnas. Kõigil huvilistel on võimalik antud keskkonnas toimuvate e-kursustega tutvuda aadressil https://moodle.e-ope.ee/course/index.php .

Kursus ja materjalid olid osalejatele tasuta. Tingimuseks oli, et osalejad peavad olema MTÜs töötavad täiskasvanud. Omalt poolt märkisin, et olen tegev MTÜs Eesti Puuetega Naiste Ühing. Kursuse sihtrühmana oli käsitletud kõiki, kes soovivad sissejuhatavat ülevaadet reklaami tegemisest ning õppida võtteid ja meetodeid loovuse eesmärgipäraseks rakendamiseks. Kursustele registreeris end 20 inimest erinevatest organisatsioonidest.

Tegemist oli 100% veebipõhise kursusega, seega ei toimunud auditoorseid loenguid ega seminare. Osalejatel tuli materjal iseseisvalt läbi lugeda ja teha sellele järgnevad ülesanded.

Iga osaleja tutvustas end „Saame tuttavaks“ foorumis, kus oli vaja kirjutada midagi lühidalt endast. Õpikeskkonnas olevas õpijuhises oli nädalate kaupa kirjas, mida on vaja milliseks tähtajaks teha.

Kursuse eesmärkideks oli õppida tundma reklaamitegemise põhitõdesid ja reegleid, õppida kasutama ideede ning kujundite loomiseks keeletehteid ja mõttemänge, teadvustada reklaami mõju kultuurile ja ühiskonnale eetika ja kriitika vaatepunktist. Kursusel õpetati loovuse eesmärgipärast kasutamist konkreetses kontekstis, kus tuli jälgida mitmeid materiaalseid (nt eelarve) kui ka mittemateriaalseid piiranguid (inimeste hoiakud, eetika- ja moraaliküsimused). Kõik mõisted ja teemad olid rakenduslikus võtmes lahti seletatud ning sõnaliste ja pildiliste näidetega varustatud – kodu- ja välismaa reklaamiloomingu paremikuga. Kasutatud kirjandus ja pildimaterjali viited olid esitatud õppetundide lõpus.

Iga tund koosnes lugemismaterjalist ja ülesandest. Kursusel käsitletud teemadeks olid: Reklaami määratlemine. Reklaam majanduse, kultuuri ja ühiskonna ristteel. Reklaamiagentuuri struktuur ja tööprotsess. Toode. Bränd. Brändi nimi. Tarbija. Sõnum. Loovus. Keel. Representatsioon. Tähendus ja mõju. Konnotatsioon ja kontekst. Meedia. Erinevus. Ikoon. Metafoor. Indeks. Metonüüm. Lugu. Sümbol. Valik. Identiteet ja võim. Lapsed ja reklaam. Eetika. Kriitika.

Kursuse käigus sai reklaame vaadatud uue pilguga, pikalt ja põhjalikult, õpitud märkama reklaami pisikesi, kuid tähtsaid detaile ja nüansse, tutvutud professionaalse reklaamitegemise etappidega reklaamiagentuuris jpm.

Omandatu sai kinnistatud praktiliste ülesannetega (osa neist olid kohustuslikud, osa valikulised). Iga ülesande jaoks oli avatud omaette foorum, kus kõigil osalejatel oli võimalik postitada oma vastus ning lugeda ka teiste osalejate postitusi. Ülesande vastuste postitustele järgnes õppejõu kommentaar ning hinnang, mis samuti oli õpetlikuna nähtaval ka kõigile osalejatele. Õppejõud omalt poolt soovitas lugeda teiste vastuseid ja esitada täpsustavaid küsimusi ja omapoolseid kommentaare.

Kursuse lõpus oli osalejail võimalik täita anonüümne tagasiside ankeet, kus sai anda hinnangu kursuse eri aspektidele ning teha omapoolsed ettepanekud kursuse arendamiseks ning täiendamiseks.

Kursuse lõpus oli osalejail võimalik ning soovitavgi alla laadida kursuse materjalid ning kasutada isiklikul otstarbel või korrektselt viidates muul otstarbel.

Kursuse lõpetas edukalt viis osalejat, kes saavad tunnistuse, sh ka allakirjutaja. Teiste osalus jäi õppejõu sõnul tunnistuse saamiseks liialt napiks.

2005. aastal kaitses allakirjutanu diplomitööd „E-õpe võimalusena liikumispuuetega inimeste hariduses“ ning sellel e-kursusel osalemine oli taas üheks värvikaks kogemuseks kuidas e õpet läbi viia ning osalejaid kaasata, aktiveerida.

Sain palju huvitavat infot tööst reklaamiagentuuris ja mõtlemisainet reklaami loomisest, loovuse arendamist ja ka teiste osalejate kaudu õppimisest – oli niimõndagi, mida sellelt kursuselt kaasa võtta.

Kairi Rohtmets, EPNÜ liige