Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused

23. oktoobril 2009 jõustus soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus.

Seadusmuudatusega lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine.
Seaduse kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine.
Riigikogu muutis seadusi 68 poolthäälega, vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi üks riigikogu liige.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus on kättesaadav elektroonilises Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13223681  

Muudatuste menetlemise käiku, hääletuse tulemusi ja eelnõu teksti on võimalik jälgida Riigikogu kodulehel: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=561337&u=20091029115323  
Seadusemuudatusi puudutav seletuskiri koos lisadega (küll mõnevõrra aegunud) asuvad samas: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=398441&u=20091029115029  

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
e-post: margit.sarv@svv.ee  
telefon: 6269 111
faks: 6269 259
aadress: Gonsiori 29, 15027 Tallinn
veeb: www.svv.ee