Skip to main content

Registrite ja Infosüsteemide Keskus teavitab

Saadame teile ülevaate tööturumeetmetest, mille on välja töötanud Sotsiaalministeerium, et toetada tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel.

Neid meetmeid osutab tööandjale Eesti Töötukassa (www.tootukassa.ee )

1. Palgatoetust makstakse2010. a tööandjale, kes võtab tööle vähemalt 6 kuud (16–24-aastane 3 kuud) töötukassas arvel olnud töötu. Toetuse suurus on 50% töötaja palgast (maksimaalne töötasu alammäär). Tähtajatu töösuhte puhul makstakse palgatoetust 6 kuud ja tähtajalise (vähemalt 6 kuulise) töösuhte puhul poole töösuhte kestuse vältel.

2. Tööpraktika käigus on tööandjal võimalus välja õpetada sobiv töötaja ja töötul võimalus saada praktiline töökogemus. Praktika kestus on kuni 4 kuud. Tööandjale makstakse juhendamistasu ning töötule stipendiumi ja sõidutoetust.

3. Puude või pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise toetamiseks abistab töötukassa puudega inimest töövestlusel, võimaldab töötada koos tugiisikuga, annab töötamiseks abivahendi ning hüvitab tööruumi või töövahendi kohanduse.

4. Reageerimine suurematele ja/või olulise mõjuga koondamistele hõlmab järgmist:
· koondatavate teavitamine (tööõigus, tööturuteenused, koolitusvõimalused, hüvitised ja toetused jms), töövahendus ja muu uue tööl leidmiseks vajalik abi;
· tööandja nõustamine koondamise läbiviimisel ja tagajärgede leevendamisel.

5. Tööandjale vajaliku tööjõu vahendamiseks osutab töötukassa töötajate värbamist toetavaid teenuseid (sh eelvalik, tööandjate ja tööotsijate kohtumiste korraldamine jms). Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (www.eas.ee ) aidatakse alustavatel ja laienevatel ettevõtjatel leida sobivat tööjõu ning vajadusel viiakse läbi koolitus.

Juhul kui kirja ei kuvata korrektselt vaadake siit: www.rik.ee/e-mail/est  

——————————————————————————–

Labour market services for employers www.rik.ee/e-mail/eng  
Услуги рынка труда для работодателей www.rik.ee/e-mail/rus  

——————————————————————————–

Eesti Töötukassa
Sotsiaalministeerium
Registrite ja Infosüsteemide Keskus