Soolist võrdõiguslikkust tööturul toetatakse järgmistel aastatel pea 25 miljoni krooniga

Sotsiaalministeerium saatis e-õigusesse määruse eelnõu, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine töötuturul. Erinevate tegevuste ning avatud taotlusvoorudega toetatakse soolise võrdõiguslikkuse edendamist tööturul järgmistel aastatel 24,5 miljoni krooniga.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on oluline innustada lisaks tavapärastele tööturu ergutamise meetmetele ka arusaama, et tööturul peavad kõigil olema võrdsed võimalused. „Eesti majandus hakkab tasapisi kriisist kosuma. Võrdõiguslikkuse taotlusvoorus ootame osalema projekte, mis aitavad kaasata seni erinevatel põhjustel tööturult kõrvale jäänud inimesi. Tähtis on kasvatada mõistmist, et ühiskonna arenguks on vajalik iga inimene ja tema panus,” lisas Pevkur.

Järgmisel aastal avanevast taotlusvoorust on võimalik taotleda toetusi tööelu kvaliteedi parandamiseks soolist võrdõiguslikkust edendavate tegevuste abil. Näiteks on võimalik toetada haavatavatele sihtrühmadele suunatud tööturuga seotud teenuste pakkumist. Haavatavateks sihtrühmadeks peetakse siinkohal vähemusgruppidesse kuuluvaid naisi, naistevastase- ja perevägivalla ohvreid, inimkaubanduse ohvreid ning prostitutsiooni kaasatuid. Toetatakse ka töö- ja haridusturu osapooltele suunatud teavituskampaaniate läbiviimist, mis tõstavad nende teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, sellealastest õigusaktidest ja inimeste õigustest üldiselt.

Samuti toetatakse soolise võrdõiguslikkuse alaste uurimuste läbiviimist, mis aitavad analüüsida tööelu reguleerivaid poliitikaid ja tööturgu soolise võrdõiguslikkuse aspektist.

Kokku rahastatakse prioriteetset suunda „Pikk ja kvaliteetne tööelu” Euroopa Sotsiaalfondist kahe miljardi krooni ulatuses. Meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” maht aastatel 2007-2013 on 24 470 588 krooni, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 20 800 000 krooni ja Eesti riigi poolne kaasfinantseerimine 3 670 588 krooni. Avatud taotlusvoorudele on planeeritud vahendeid kokku 8 235 294 krooni, millest ESF toetus moodustab 7 000 000 krooni, Eesti riigi poolt nende vahendite kasutamise kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavad täiendavad vahendid 823 529 krooni ja projektide omafinantseering peab olema vähemalt 411 765 krooni.

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumitele, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusele Innove, prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” seirekomisjonile ning erinevatele naisorganisatsioonidele.

Lisainfo:
Määrus e-õiguses: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=277422  

Eli Lilles
Pressiesindaja
+372 62 69 321
+372 56 988 110
eli.lilles@sm.ee
www.sm.ee