EUROOPA KOMISJONI PRESSITEADE. Brüssel, 4. märts 2011

Euroopa esimesel võrdse palga päeval tuuakse esile palgaerinevus ELis.

Euroopa Liidus saavad naised kogu eluea jooksul keskmiselt 17,5% väiksemat palka kui mehed. Seda ehmatavalt suurt erinevust toonitatakse homme esimesel Euroopa Liidu võrdse palga päeval, mida tähistatakse just enne rahvusvahelist naistepäeva.

Võrdse palga päev on 5. märtsil sellepärast, et alles selleks päevaks saavutavad naised 2011. aastal meeste eelmise aasta palgataseme. 97 miljonit Euroopa naist töötab alates 1. jaanuarist, kuid reaalselt hakatakse neile palka maksma alles sellel nädalal.

Võrdse töö eest võrdne tasu on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. Kahjuks on aga naiste ja meeste palgaerinevuse vähendamine võtnud aega: 2008. aasta andmete kohaselt ulatuvad palgaerinevused 5 protsendist Itaalias 30 protsendini Eestis. See näitab, et olukord tööturul on endiselt väga ebavõrdne.

Tänu ELi ja liikmesriikide võrdse tasustamise eeskirjadele on vähenenud otsese diskrimineerimise juhtumid, mis on seotud sama tööd tegevate meeste ja naiste erineva tasustamisega. Kuid palgaerinevus ei piirdu ainult sellega, vaid peegeldab jätkuvat diskrimineerimist ja ebavõrdsust tööturul.

Palgaerinevus vähendab naiste kogu eluea jooksul saadavat sissetulekut, mis ühtlasi tähendab ka naiste madalamat pensioni. Sellest tulenevalt ähvardab vaesusoht eakaid naisi tõenäolisemalt kui mehi: 65aastastest ja vanematest naistest on vaesusohus 22%, samas kui meeste puhul on see näitaja 16%.

Eelmisel aastal avaldatud Eurobaromeetri soolist võrdõiguslikkust käsitleva uuringu kohaselt usub 62% eurooplastest, et mitmes ühiskonnaelu valdkonnas esineb endiselt soolist ebavõrdsust. 82% vastanutest arvas, et meeste ja naiste palgaerinevus tuleks kiiremas korras kaotada ja 61% väitis, et soolise võrdsuse edendamisel on oluline roll ELi tasandi otsustel. Uus meeste ja naiste palgaerinevuse online-kalkulaator (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=835&langId=en)  võimaldab töötajatel ja tööandjatel palgaerinevust oma silmaga näha.
 
Lisateave: 
Sooline võrdõiguslikkus ELis: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418
Meeste ja naiste palgaerinevusi käsitlev kampaania: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=681  
Pressiteate täistekst: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/255&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en  

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Telefon: 626 4400; 522 7115; 518 0767