Mehe kodu on maailm, naise maailm on kodu? Koostanud Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond (Marin Tasuja)

„Demokraatlik elukorraldus mitte üksnes ei tähenda, vaid ka eeldab, et naised ja mehed on kõigis eluvaldkondades võrdõiguslikud. Sooline võrdõiguslikkus tähendab võrdsete õiguste kõrval ka võrdseid kohustusi ja vastutust ning võrdseid võimalusi kõigile, olenemata inimese soost,“ on
kirjas Eesti Vabariigi võrdõiguslikkuse seaduse ülevaatesa. Igapäevaelus tõdeme, et ikka on teisiti. Ajakasutuse uuringud on näidanud, et koduseid töid teevad iga päev palju rohkem naised. Eesti naistel, kellest valdav osa käib tööl, on kodutööde tegemisel kanda topeltkoormus, mis
olulisel määral vähendab naiste võimalust ennast ühiskonnas teostada. Samas tuleb tõdeda, et naised saavad oma palgatöö eest tunduvalt väiksemat tasu kui mehed ja palgalõhe poolest oleme Euroopas esirinnas.

Nii naised kui ka mehed soovivad olla koos lastega ja end oma erialal teostada. Töö- ja pereelu ühitamise puhul räägitakse peamiselt kolmest probleemsest valdkonnast, mida püütakse ühitada:
palgatöö, lastehoid ja kodutööde jagamine. Selleks et tulla toime nii lapsevanema, elukaaslase kui ka töötajana, peaksid vanematevahelised kodused kohustused olema jagatud õiglaselt.
Kogumikus analüüsitakse töö- ja pereelu ühitamise aspekte ning lastehoiuteenuste kättesaadavust ja kasutamist. Eestit on võimalik vaadelda ka võrdluses teiste Euroopa Liidu
liikmesriikidega, mis annab hea ülevaate, millises seisus me oleme ja millised on suuremad kitsaskohad eelkõige Eesti ühiskonnas.
Kogumikust saab ülevaate nii naiste ja meeste haridustee väljakujunemisest kui ka tervisekäitumisest. Oluline aspekt on naiste ja meeste vaba aja maht ja kasutamine – kas kodus
passiivselt telekat vaadates või aktiivselt kultuuriasutustes käies.
Eri teemakäsitlusega artiklid annavad kokkupõimitult ülevaate naiste ja meeste positsioonist ühiskonnas. Kas saame ka vastuse pealkirjas püstitatud küsimusele, on mehe kodu maailm ja
naise maailm kodu?


Head lugemist!

Kogumikuga "Mehe kodu on maailm, naise maailm kodu?, mis on eesti ja inglise keeles, saad tutvuda  http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=25640