Skip to main content

Kõige sooteadlikum MTÜ on Eesti Maaomavalitsuste Liit.

26. aprillil toimunud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverentsil kuulutati juba neljandat korda välja sooteadlikem MTÜ, kelleks sellel aastal osutus Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL).

EMOL on üle viie aasta tutvustanud kohalikele omavalitsutele „Euroopa hartat naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus" ja hartaga liitumise võimalusi. EMOL on koostanud ülevaate "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus soolisest aspektist" ja kaasa löönud ümarlaual, kus analüüsiti, miks tegeleda soolise aspektiga KOVi elu edendamisel. Samuti on EMOL osalenud seminaril "Soopimedusest sootundlike eelarveteni KOVides: soolise perspektiivi lisamine KOVide eelarvetesse Eestis ja Soomes".

Linnade ja valdade päeval viidi läbi töötuba "Naiste ja meeste roll kohalikus elus". Teema kavandati avaliku- ja ärisektori ning vabaühenduste loovale võrgustikule, kõigile riigikogu ja volikogu liikmetele, linna- ja vallajuhtidele, ministritele; erinevate valdkondade spetsialistidele kõikides sektorites, sh eelarve-finantsspetsialistile – abiks mehi ja naisi ja nende vajadusi arvestava eelarve koostamisel kohalikus omavalitsuses ja ministeeriumites. Käsitleti arengukavade ja strateegiate vahelisi seoseid ja kooskõla poliitikate kujundamisel, arvestades naiste ja meeste rolliga kohalikus elus. Ettekanded said väga positiivset vastukaja. Silmas pidades soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmist, on EMOL-il plaanis soolise võrdõiguslikkuse aspektiga kohalike omavalitsuste tasandil ka edaspidi sihikindlalt tegelda.

Eriauhinna Tilliga ja tillita kampaania ja järjekindluse eest palgalõhe teema käsitlemisel sai BPW Estonia.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Narva mnt 25-410
10120 Tallinn
Tel 640 9173
enut@enut.ee 
www.enut.ee

Allikas: Hea Kodanik, 29.04.2013 http://www.ngo.ee