PRESSITEADE 11.06.2014 Eesti Puuetega Inimeste Koda: „Riik pole töövõime reformi rakendamiseks valmis“

Vaatamata tõsistele kitsaskohtadele, esitas Vabariigi Valitsus 29.05.14 Riigikogule menetlemiseks Töövõimetoetuse seaduse eelnõu, mille kohaselt hakkab alates 01.07.15 üle 100 000 töövõimetuspensionäri töövõime hindamise ja tööleaitamisega tegelema Eesti Töötukassa. Eile, 10.06.14 toimus samal teemal Riigikogu sotsiaalkomisjoni avatud istung, millel Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) seisukohti avas juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Haukanõmm: „Oleme korduvalt juhtinud  tähelepanu vajadusele vaadelda töövõime reformi laiemalt kui antud eelnõu ning läheneda puudega inimeste toetamisele terviklikult, kuid kahjuks pole seda tehtud. Oleme seisukohal, et senine tööandjate meetmete pakett ei motiveeri piisavalt tööle võtma osalise töövõimega inimesi, samuti ei jätku juba täna kaitstud töö keskusi madala töövõimega inimestele. Avalik sektor peab olema tervisekahjustustega inimeste tööhõive edendamisel teenäitajaks, alles siis saame hakata näppu vibutama teiste suunas“.  

EPIKoda kordab oma seni arvestamata jäetud ettepanekuid:

1) testida laiaulatuslikumalt töövõime hindamismetoodikat ja kohandada metoodikat eri liiki terviseprobleemidega inimeste hindamiseks;   

2)  koostada täiendavate meetmete pakett tööandjatele osalise töövõimega töötajate palkamiseks;

3) lisada Töötukassa poolt sihtgrupile pakutavate meetmete hulka töölkäimistoetus, kompenseerimaks puudest tulenevaid lisakulusid;

4) planeerida reformi eelarvest vahendeid tugiteenusteks (transport Töötukassasse ja tööle jõudmiseks, viipekeeletõlgi teenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus), mida omavalitsused on küll kohustatud, kuid praktikas ei suuda osutada;

5) tõsta töötasu piiri, millest alates töövõime toetus hakkab vähenema, 640-lt eurolt kuus riigi keskmise palga tasemele.

EPIKoda leiab, et reformikava ei lahenda probleeme, millele  viidatakse Saar Poll OÜ poolt läbi viidud mõjuanalüüsis. EPIKoda tunneb tõsist muret, et 100 000 töövõimetuspensionäril, kelle  elukvaliteeti ja staatust peaks reform parandama, on oht jääda sama reformi hammasrataste vahele.

EPIKoda teeb ettepaneku võtta töövõimetoetuse seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus aeg  maha ja lükata rakendamise aega  edasi vähemalt 6 kuu võrra. Oluline on jätkata sisuliselt kaasavate aruteludega ning koostada valitsuse  tasandi tegevuskava eelnõuga haakuvates valdkondades olevate probleemide lahendamiseks (hariduse kättesaadavus, omavalitsuste võimekus pakkuda tugimeetmeid, taastusravi- ja eriarstiteenuste  kättesaadavus,  tööandjate meetmete pakett, ennetustegevused, sh tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, töökeskkond, teavitus- ja selgitustööd). Ilma tervikliku lähenemiseta ei saa me aastate pärast väita, et reform õnnestus.

Eesti Puuetega Inimeste Koda – katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 30 puudespetsiifilist liitu.

Lisainfo:

Monika Haukanõmm

Tel: 5242406;  www.epikoda.ee