Võrdõigusvoliniku kantselei. Puuetega inimeste õiguste nõunikuna alustab tööd Tiia Tamm. Pressiteade 24. märts 2015.

Tänasest alustab võrdõigusvoliniku puuetega inimeste õiguste nõunikuna tööd Tiia Tamm.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on Eestis vaja veel palju teha, et saaksime öelda, et puuetega inimestel on ühiskonnas võrdsed võimalused ja nende õigused on kaitstud. „Puuetega inimeste seast vaid väike osa on hõivatud tööga, samuti on erivajadusega inimeste ligipääs haridusele, töökohtadele, avalikule ruumile ja teenustele tihti raskendatud või puudulik,“ ütles Sepper.

„Mul on hea meel, et võrdõigusvolinikul on sellest aastat võimalik senisest märksa enam panustada puuetega inimeste võrdse kohtlemise edendamisse.“

Tiia Tammel on doktorikraad kasvatusteadustes ning magistrikraad sotsiaaltöös. Aastatel 1997 – 2013 töötas ta Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi sotsiaaltöö lektorina, juhendades mh arvukalt magistritöid. Varem on ta töötanud Harju maavalitsuse erihoolekandeasutuste arendamise peaspetsialistina ning Loksa vallavalitsuse sotsiaalnõunikuna. Samuti on ta tegutsenud koolitajana erinevates täiendkoolitusprojektides, sh puuetega inimeste omastehooldajate heade praktikate, rehabilitatsioonikorralduse ja praktilise arendustegevuse ning puuetega inimeste ühiskonda kaasamise teemal.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on võrdõigusvoliniku nõustamine puuetega inimeste õiguste, võrdse kohtlemise, teavitamise ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve ettevalmistamise teemadel. Samuti koordineerib nõunik puuetega inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda kaardistavate uuringute tellimist, koostab poliitikasoovitusi puuetega inimeste olukorra parandamiseks ning kavandab ja viib ellu puuetega inimeste õigusi ja võrdset kohtlemist käsitlevaid koolitusi ja seminare.

Alates 2009. aastast on voliniku kantselei ülesanne seista muu hulgas puuetega inimeste õiguste eest töövaldkonnas. Praegu on kavandamisel seadusemuudatus, mis paneb puuetega inimeste õiguste eest seismise ka teistes eluvaldkondades (teenused, haridus jm) voliniku ülesandeks.

Puuetega inimeste nõuniku ametikoht loodi sel aastal ning seda finantseeritakse riigieelarvest.

 

Nele Meikar

Võrdõigusvoliniku kantselei
Meedianõunik
+372 53 584 968

6269 056
nele.meikar@svv.ee

 

www.vordoigusvolinik.ee

 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu asjatundja, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse, vanuse, puude, rassi, seksuaalse sättumuse, veendumuse, usundi või ametiühingusse kuulumise tõttu ning volinik nõustab ja abistab inimesi diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel. Peale selle analüüsib võrdõigusvolinik seda, kuidas mõjutavad seadused meeste, naiste ja vähemusgruppide seisundit ühiskonnas ning teeb ettepanekuid valitsusele, valitsusasutustele ja kohalikele omavalitsustele õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks.