Skip to main content

Nõue osata eesti keelt emakeelena diskrimineerib mitte-eestlasi rahvuse tõttu. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 7. august 2015

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper leiab arvamuses, et vene õppekeelega lasteaed diskrimineeris kaht õpetajat töölepingu lõpetamisel rahvuse tõttu, sest jättis neile asemele pakkumata teise töö, mida nõuab töölepingu seadus. Lasteaed ei suutnud ümber lükata õpetajate kahtlust, et neile jäeti õpetaja abi töö pakkumata nende rahvuse tõttu.

Töö pakkumata jätmist põhjendas tööandja sellega, et õpetajatel puudub õpetaja abi töö tegemiseks vajalik A2 eesti keele keeleoskustase. Samas ei suutnud tööandja voliniku menetluses tõendada, et ta hindas, kas õpetajatel on A2 eesti keele oskuse tase. Samuti ei teinud ta õpetajatele ettepanekut ise tõendada, et neil on A2 keeleoskuse tase, mis lubaks neil edaspidi töötada õpetaja abina.

„See, et teada oli, et õpetajad ei oska eesti keelt B2 ja B1 tasemel, ei anna põhjust eeldada, et neil puudub ka A2 keeleoskuse tase ning et pika tööstaažiga pedagoogid ei võiks vene õppe- ja töökeelega asutuses töötada edasi õpetaja abina,“ toonitas volinik.

Lasteaia juhataja oleks käitunud seaduspäraselt, kui ta oleks teinud töösuhte lõpetamisel õpetajatele ettepaneku asuda tööle õpetaja abina tingimusel, et nad tõendavad, et oskavad eesti keelt A2 tasemel.

Üks asjaolu, mida volinik menetluses arvesse võttis, oli see, et töökuulutuses, millega lasteaed otsis detsembris 2013 õpetaja abiks sobivat inimest, nõuti, et  kandideerija peab valdama eesti keelt emakeelena. Selline nõue on diskrimineeriv, sest välistab mitte-eestlaste töölesaamise juba eos. Sellise töökuulutusega on tööandja näidanud oma eelarvamuslikku suhtumist mitte-eesti rahvusest inimeste suhtes.

Volinik leidis, et kuna lasteaed ei suutnud ümber lükata õpetajate kahtlust, et neile jäeti õpetaja abi töö pakkumata nende rahvuse tõttu ning samas värbas lasteaed õpetaja abi kohale diskrimineerivat töökuulutust kasutades, on toimunud õpetajate diskrimineerimine nende rahvuse tõttu.

Taustaks

·         Õpetajate tööleping lõpetati töölepingu seaduse (TLS) § 88 lõige 1 punkt 2 alusel

·         Töölepinguseaduse § 88 lõige 2 näeb ette, et enne töölepingu ülesütlemist TLS § 88 lõige 1 punkti 2 alusel peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd.

·         Mida tähendab voliniku arvamus.

Loe arvamuse tervikteksti (arvamus on asjaosaliste isikuandmete kaitse eesmärgil anonümiseeritud).

 

Lugupidamisega,

 

Nele Meikar

Võrdõigusvoliniku kantselei
Meedianõunik
+372 53 584 968

6269 056
nele.meikar@svv.ee

 

www.vordoigusvolinik.ee