Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla.

Sotsiaalministeerium, Pressiteade 9. aprill 2018

EESTI EAKATELE ELANIKELE, KES VAJAVAD HOOLDUST VÄLJASPOOL KODU, PEAB OLEMA TAGATUD KVALITEETNE JA TURVALINE ÜLDHOOLDUSTEENUS, LEITI TÄNA SOTSIAALMINISTEERIUMIS TOIMUVAL ARUTELUL HOOLDEKODUDE OLUKORRAST JA
EDASISTEST TEGEVUSTEST. JÄRELEVALVE TULEMUSED NÄITAVAD, ET PARANDAMIST VAJAVAD NII HOOLDUSPLAANIDE JA RAVISKEEMIDE OLEMASOLU NING JÄRGIMINE, RAVIMITE KÄITLEMINE KUI KA ARSTIABI TAGAMINE HOOLDEKODUDES.

„Hooldekodus pakutavate teenuste heal tasemel toimimine on erakordselt tähtis, arvestades eakate arvu kasvu, hooldusvajaduse  suurenemist ning institutsionaalsel teenusel viibivate eakate suuremat haavatavust,“ ütles sotsiaalala asekantsler RAIT KUUSE. „Oleme võtnud aasta, et kolme järelevalveametiga koostöös analüüsida olukorda hooldekodudes, millised on peamised probleemkohad ja võimalikud lahendused ning hooldekodusid ka nõustada. Hooldekodudes töötavad pühendunud, abivalmid inimesed ja neid tuleb tunnustada.“

2018. aastast võttis maavalitsustelt sotsiaalteenuste järelevalve korralduse üle Sotsiaalkindlustusamet ning ministeeriumi ülesandel alustati koostöös Terviseameti ja Ravimiametiga olukorra hindamist üldhooldekodudes. Praeguseks on kolme ameti koostöös läbi viidud esimesed kontrollvisiidid, mis tõid esile mitmeid probleeme nõuete täitmisega.

Ühisjärelevalve käigus hindas Sotsiaalkindlustusamet hooldusplaanide olemasolu ja täitmist, töötajate kvalifikatsiooni, inimeste turvalisust ja toimetulekut. „Kõige rohkem valmistas hooldekodudele muret hooldusplaanide koostamine ja täitmise kvaliteet. Samuti nägime, et koostöö kohalike omavalitsustega on kohati kesine, puudusid inimese abivajaduse hindamised, mis on omavalitsuse ülesanne,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti peadirektor EGON VEERMÄE.

Terviseamet hindas tervishoiuteenuste kättesaadavust ja ravimite määramist arsti poolt, samuti tervisekaitsenõuete täitmist. „Hooldekodusse saabuvad kliendid sageli puuduliku raviskeemiga ning esineb puudusi nende täitmisega. Näiteks esines olukordi, kus inimesele antud ravimid ületasid arsti määratud koguseid või anti ravimit ilma arsti määramiseta. Sageli on probleemiks klientide vähene või puuduv kontakt oma perearstiga,“ selgitas Terviseameti peadirektor MERIKE JÜRILO, kes rõhutas ka, et ilma vastava raviskeemita ei tohi inimesele anda ühtegi retseptiravimit.

Ravimiamet jälgib, kuidas hooldekodud ravimeid säilitavad ja nende üle arvestust peavad. „Ravimeid tuleb säilitada lukustatavas ruumis või kapis ning narkootilised ja psühhotroopsed ravimid kindlasti teistest eraldi. Kindlasti tuleb eraldada aegunud ravimid,“ rääkis Ravimiameti peadirektori asetäitja KATRIN KIISK.

Järelevalveasutused jätkavad kontrollkäike ka edaspidi, samuti on hooldekodudel võimalik jooksvalt ametite poole pöörduda nõu saamiseks. „Me ei soovi iga hooldekodu juures vigu otsida ja sanktsioneerida ega ka õigusruumi täiendavate regulatsioonidega koormata, vaid ennetada ja tagada seeläbi eakatele väärikas elu,“ sõnas asekantsler Rait Kuuse.

Täna, 9. aprillil toimus sotsiaalministeeriumis üldhooldekodude teabepäev, millest võttis osa enam kui 150 hooldekodu juhti. Infopäeva eel viisid Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet ja Ravimiamet läbi ühised kontrollvisiidid, mille käigus tuvastati mitmeid probleeme nõuete täitmisega. 2020. aastast hakkab üldhooldekodudele kehtima tegevusloa nõue.

Kasulikud viited:
FAKTILEHT: väljaspool kodu osutavate üldhooldusteenuse järelvalve lühikokkuvõte
– Soovitused eakate lähedastele https://somblogi.wordpress.com/2018/04/09/kui-sinu-lahedane-laheb-elama-…
– Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
– Hooldekodudes ravimite käitlemise juhend

Teate edastas:
Karin Volmer
Kommunikatsioonijuht
Sotsiaalministeerium
Karin.volmer@sm.ee
+372 626 9102 / 5696 4876