Skip to main content

EPIKoja küsitlus – puuetega inimeste osalemine riigikaitses.

Eesti Puuetega Inimeste Koda palub osaleda EPIKoja küsitluses – puuetega inimeste osalemine riigikaitses.  
Taust: Eesti Vabariigis ei ole puuetega inimestel enamasti võimalik osaleda riigikaitse ei aja-, tegev- ega asendusteenistuses. Osalise või puuduva töövõimega isiku staatus ei ole aja- või tegevteenistusse asumise seisukohast küll määrav, kuid isiku terviseseisundi tõttu on see praktikas enamasti välistatud. Piirangud tulevad VV määrusest „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded“

Puuetega ning erivajadustega inimeste kaasamise praktika riigikaitsesse on Euroopa riikides erinev. Kui enamikes riikides puudega ja erivajadustega inimesed armeega liituda ei saa, siis näiteks Saksamaa relvajõududega (German Armed Forces; Bundeswehr) võivad liituda ka puudega isikud. Puuetega inimeste integreerimist väljaõppesse ja tööellu (sh Bundeswehri) käsitletakse kui võrdõiguslikkuse ja enesemääramiseõiguse väljendusvormi. 2017. aasta 31. detsembril oli Bundeswehris 179 562 sõdurit, kellel oli määratud mõni puue, mis moodustab 0,8% kõikide sõdurite arvust. Enamasti täidavad puudega inimesed töökohustusi tubastes tingimustes. Seetõttu pööratakse eraldi tähelepanu sobiva töökeskkonna kujundamisele.

Soovime teada puuetega ning erivajadustega inimeste ning nende esindajate arvamust riigikaitses osalemise kohta.

Teie arvamus on oluline Eesti Puuetega Inimeste Koja huvikaitse töös ning puuetega inimesi ja riigikaitse valdkonda puudutavate edasiste tegevuste planeerimisel. Link on avatud kuni 21.05.2018. Samuti palume küsimustikku levitada sihtgrupi seas!

Küsimustiku link – https://goo.gl/oF3pDB

Kõik lisaküsimused ja mõtted on oodatud – epikoda@epikoda.ee või telefonil 661 6614.

Lugupidamisega Eesti Puuetega Inimeste Koja meeskond