Keskkonna kohandamine erivajadustega inimestele.

Keskkonna kohandus

Alates 1. oktoobrist 2017 liikusid keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb nüüdsest ka kodu- ja töökeskkonna alase nõustamisteenusega.

Nõustamisteenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kes soovivad muuta/parandada oma kodu- ja töökeskkonnas hakkama saamist ja suurendada iseseisvat toimetulekut. Samuti nõustame puudega inimeste lähedasi, et vähendada nende hoolduskoormust kodukeskkonnas. Keskkonda saab kohandada nii ehituslikult kui ka abivahenditega. Kõige levinumad probleemid, mida soovitakse lahendada on seotud era- või elumajja sissepääsuga ja raskendatud pesemistoimingutega.

Meie poole võivad pöörduda nõustamise saamiseks erivajadusega inimesed, nende pereliikmed kui ka kohalikud omavalitsused. Kohandamise alane nõustamine, visiit ja vajadusel hinnangu koostamine üle Eesti on tasuta.

Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis on Mariliis Tilk, mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 56358029

  • Valminud on keskkonna kohandamise abimaterjali kohalike omavalitsuste spetsialistidele. Abimaterjal sisaldab ülevaadet ja soovitusi erivajadusega inimeste eluruumi kohandamiseks ning ideid avaliku ruumi parendamiseks. Abimaterjalis on välja toodud levinumad takistused, millega erivajadustega inimesed on kokku puutunud ja millele lahendust otsinud

Abimaterjal on kättesaadav lisatud failist (Keskkonna kohandamise abimaterjal kohaliku omavalitsuse spetsialistidele (3.14 MB, PDF)).

Küsimuste ja tagasiside korral pöörduda mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt

Alates 26.02.18 saab kohalik omavalitsus (KOV) taotleda oma piirkonnas elavatele puudega inimestele toetust eluruumide kohandamiseks. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 erivajadusega inimese eluruumid üle Eesti.

Esimene taotlusvoor KOVdele lõppes 15.06.2018. Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja järgmise aasta esimeses kvartalis.

Rohkem infot:

https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

https://www.sm.ee/et/uudised/ligi-2000-erivajadusega-inimest-saab-riigi-toel-kodu-kohandada