Skip to main content

Dementsusega inimestele kohandatakse 806 hooldekodukohta

Sotsiaalministeerium, Pressiteade, 26. aprill 2019

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas käskkirja, millega toetatakse 806 hooldekodukoha kohandamist dementsusega inimestele. Riik rahastab 682 senise hooldekodukoha kohandamist ja 124 uue teenusekoha loomist kokku 1 485 000 euro eest.

„Turvaline ja dementsusesõbralik füüsiline keskkond toetab nii abivajajat kui ka hooldekodu töötajat,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Kvaliteetse teenuse pakkumiseks on oluline – lisaks heaolu toetavale ja turvalisele keskkonnale – ka spetsialistide pädevus. Kui hooldekodu füüsiline keskkond vastab dementsusega inimese vajadustele ja eripäradele, on ka hooldekodu töötajal parem pakkuda inimesele tuge ja kvaliteetsemat teenust. Möödunud aastal alustas oma tegevusega dementsuse kompetentsikeskus, mille üks eesmärk on tõsta teenuseosutajate ja omavalitsuste teadlikkust dementsusest ja valdkonnaga seotud spetsialistide pädevust. Dementsusesõbralike hooldekodudega parandame abi kättesaadavust ja kvaliteeti.“

Toetuse andmise eesmärk on parandada üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisust, suurendada üldhooldusteenuse pakkujate võimekust osutada dementsusega inimestele teenust ning soodustada dementsusega inimestele mõeldud spetsiaalsete abivahendite kasutamist. Toetatakse kohanduste tegemisest tingitud kulusid, näiteks ehitus-, sise- või maastikuarhitektuurialased tööd. Lisaks ka dementsusega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli, seadmete ja inventari soetamist või paigaldamist. Muu hulgas võimaldatakse hoolekandeasutustele soetada ka tänapäevaseid abitehnoloogiaid. Toetuse maksimaalne osakaal projekti kogumaksumusest on 85%.

Märtsis lõppes taotlusvoor dementsusesõbralike teenusekohtade kohandamiseks. Taotlusi esitati neljateistkümnest maakonnast kokku 38 taotlust, neist rahastatakse 26 taotlust. Kohtade kohandamiseks ja uute loomiseks taotleti kokku 2,2 miljonit eurot.

Muu hulgas on sel aastal kavas luua riigi rahastusel uus innovaatiline eakate kodu dementsusega inimestele. Rajatava hooldekodu eesmärk on lisaks tänapäevase kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisele tulevikus olla nii õppe- ja praktikabaas kui ka koht, kus testitakse tõenduspõhiseid innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi, mida Eestis varasemalt rakendatud ei ole. Samuti jätkatakse Tervise Arengu Instituudi poolt dementsuseteemalist pilootkoolitust hoolekandeasutuste sisekoolitajatele.

Dementsuse levimus maailmas 65-aastaste või vanemate inimeste hulgas on 6-8% ja see on tõusutendentsiga. Eestis on dementsus tugevalt aladiagnoositud – diagnoositud inimeste arv moodustab umbes 10% tegelikest juhtudest. Eestis hinnatakse olevat ligikaudu 15 000-21 000 dementsussündroomiga inimest. Eesti Haigekassa andmetel oli aastatel 2013–2017 esmakordselt dementsuse diagnoosi saanud inimesi kokku 17 682, keskmiselt lisandub aastas 3500 dementsussündroomi diagnoosiga inimest.

Vaata ka: http://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus