Skip to main content

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekud koalitsioonilepingusse

EPIKoda edastas Reformierakonna ja Keskerakonna juhtkonnale rõhuasetused teemade osas, mille lisamine tulevasse koalitsioonilepingusse aitaks kaitsta puuetega ja erivajadustega inimeste õigusi. Ettepanekud puudutavad võrdset kohtlemist, sotsiaalkaitset, tervishoidu, haridust, ligipääsetavust ja kodanikuühiskonna edendamist.  

„Soovin osapooltele konstruktiivseid läbirääkimisi ja loodan, et esile toodud teemad leiavad koalitsioonilepingus kajastamist,“ ütles EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht.

Sotsiaalkaitse valdkonnas vajab selgust puude tuvastamise metoodika senisest erinev tõlgendamine nii laste kui tööealiste puhul. Erihoolekande teenuse kättesaadavuse ning kvaliteedi küsimused ootavad endiselt lahendamist, oluline on edasi liikuda nii erivajadustega laste integreeritud abistamise kui hoolduskoormuse vähendamise reformiga. Sotsiaalkaitse võtmeküsimuseks lähiaastatel on KOV tasandi sotsiaalkaitse kulutuste mahu ja osakaalu tõstmise tagamine KOV-ide eelarves eelkõige KOV omapanuse arvelt, aga ka riikliku sihtfinantseeringu toel. Ka riiklik järelevalve KOV sotsiaalkaitse tegevuse üle peaks olema senisest tõhusam.  

Olulisemate tervishoiu teemade hulgas on nii Psühhiaatrilise abi seaduse terviklik uuendamine, kui kiiret lahendust vajav alaealistele õiguse andmine psühhiaatri visiidiks vanemate nõusolekuta. EPIKoda toetab ka 2019. aastal seisma jäänud patsiendikindlustuse eelnõuga edasi liikumist, mis reguleerib ohutu ja kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamist. Paremat ligipääsu tervishoiule aitaks tagada puudega laste vabastamine eriarsti visiiditasust ühtlaselt üle Eesti.

Rääkides haridusest, kutsub EPIKoda üles pöörama õpetajate tasemehariduses suuremat tähelepanu kaasava hariduse kontekstis vajalikele oskustele ning tugispetsialistide põua leevendamisele. Veel üks pikaajaliselt arutletud teema on erivajadustega üliõpilaste ja erivajadustega kutseõppurite toetussüsteem, mida ootab kohandamist õppijate (eri)vajadustele paremini vastavaks.

Ligipääsetavuse osas on EPIKoja soovitus viia ellu ligipääsetavuse rakkerühma vahearuande poliitikasoovitused, luua toetusmeede avalikus kasutuses olevate hoonete ligipääsetavuse parandamiseks  ja rakendada sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud Transpordi ja tehiskeskkondade ligipääsetavuse analüüsis 2020 välja toodud ligipääsetavuse parandamise ettepanekud. Elukondliku kinnisvara ligipääsetavust on EPIKoja hinnangul vaja reguleerida riiklikul tasemel.

EPIKoda soovitab liikuda edasi ka Võrdse kohtlemise seaduse muutmisega, tagades diskrimineerimise kaitse puudega inimestele kõigi diskrimineerimise aluste lõikes ning teeb ettepaneku leida lisarahastus maakondlikele ja puudespetsiifilistele puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuseks.