Eesti riik annab ÜRO-le aru puuetega inimeste õiguste tagamisest

  1. märtsil algab Eesti riigi puuetega inimeste konventsiooni täitmise raporti kaitsmine ÜRO puuetega inimeste komitees, mis jätkub 15. ja 17. märtsil. Riigi raporti kaitsmisele on eelnenud mitmeaastane protsess, mille olulise osana on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitanud ÜRO-le variraporti, juhtides tähelepanu peamistele probleemkohtadele konventsiooni täitmisel Eestis. 

Rahvusvahelise puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimisega 2012. a tekkis Eesti riigil kohustus anda ÜRO-le aru konventsiooni täitmisest. Kui riik esitas oma raporti ÜRO-le 2015. a ning täiendused 2019. a lõpus, siis EPIKoja variraport esitati 2019. a alguses ning täiendused 2021. a alguses. Riigi raport keskendub eelkõige Eesti seadusandluse ja konventsiooni kooskõlale analüüsile. Variraporti ülesanne on juhtida tähelepanu kitsaskohtadele konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus. 

Peamiste väljakutsetena tõi EPIKoda ÜRO komitee lauale viis teemat: 

  • avalike ruumide ja veebikeskkonna halb ligipääsetavus; 
  • KOV sotsiaalteenuste ebaühtlane ja ebapiisav kättesaadavus ning riigi järelevalve puudulikkus selle üle; 
  • puude tuvastamise praktika muudatustest tingitud probleemid puudega lastel ja nende peredel; 
  • kaasava hariduse kitsaskohad ning
  • erihoolekandeteenuse ebapiisav kättesaadavus ja kvaliteet.

“Töötame selle nimel, et näidata objektiivselt puuetega inimeste olukorda Eestis. Kuigi viimastel aastatel on toimunud positiivseid arenguid, maadlevad eesti puuetega inimesed endiselt variraportis esiletoodud põhimõtteliste väljakutsetega. Ei saa veel öelda, et Eesti täidab kõiki puuetega inimeste konventsiooniga ettenähtud kohustusi,” ütles EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht peale videokohtumist ÜRO puuetega inimeste komiteega 10. märtsil. 

EPIKoja esindusse kuulusid kohtumisel EPIKoja juhatuse liige ja Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin, Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees Tiit Papp, EPIKoja juhatuse liige ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Toomas Mihkelson ning EPIKoja tegevmeeskonna liikmed Kristi Rekand ja Meelis Joost. 

ÜRO puuetega inimeste konventsiooni eesmärk on kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi ning tagada, et riik ja teised osapooled astuksid vajalikke samme puuetega inimeste õiguste edendamiseks ja toimetuleku parandamiseks, ühtlasi tegutsedes teadlikkuse suurendamise ja toetuste, teenuste ning muu abi kättesaadavuse heaks.

Eesti riigi raporti avalikku kaitsmist võib jälgida 12., 15. ning 17. märtsil kell 13:30-15:30.

Link otseülekandele: http://webtv.un.org/live-now

Rohkem infot ÜRO istungi kohta: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1378&Lang=en

EPIKoja variraport: 

https://epikoda.ee/media/pages/mida-me-teeme/trukised/4257547160-1615488695/variraport-uro-le-eesti-keeles-08.04.2019-epikoda.docx