Skip to main content

COFACE

COFACE Families Europe –

Euroopa Liidu Pereorganisatsioonide Konföderatsioon

http://www.coface-eu.org/

Ühendusena pereorganisatsioonide ja Euroopa Liidu vahel on COFACE ülesandeks edendada perekonna dimensioone kogukonna poliitikas.

Mis on COFACE?

COFACE on pluralistlik organisatsioon kodanikuühiskonna keskmes, mille eesmärk on edendada perepoliitikat, põlvkondade vahelist üksmeelt ja laste huve Euroopa Liidus.

COFACE pooldab isikute ja perevormide vahelist mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste poliitikat ja toetab konkreetselt poliitikaid, mis on eesmärgiks seadnud võrdsuse naiste ja meeste vahel.

COFACE loodi algselt 1958 Pereorganisatsioonide  Rahvusvahelise Liidu Euroopa Tegevuskomiteena (European Action Committee of the International Union of Family Organisations IUFO).

Aja jooksul on ta saanud iseseisvamaks ja 1979 muutis end rahvusvaheliseks mittetulunduslikuks vabatahtlike organisatsiooniks ja sai nimeks Euroopa Ühenduse Pereorganisatsioonide Konföderatsioon, nüüd Euroopa Liidu Pereorganisatsioonide Konföderatsioon.

COFACE ühendab endas üld- ja üksikteemade rahvuslikke organisatsioone. 2008. aastal on sel 56 liikmesorganisatsiooni 20-st Euroopa Liidu liikmesriigist. Sellisena annab see hääle mitmele miljonile lapsevanemale ja lapsele.

Kuidas COFACE toimib?

COFACE struktuurid on korraldatud selliselt, et tagada tõeline esindatus.

Peaassamblee, mis on avatud kõigi liikmesorganisatsioonide esindajatele, määratleb igaks aastaks üldised tegutsemisjuhised.

Haldusnõukogu on COFACE olulisim nõuandev organ. Juhatus jälgib tehtud otsuste teostamist haldusnõukogu poolt.

Neli töögruppi ja eraldi ühendus (COFACE-Puue) koostavad haldusnõukogule ja/või peaassambleele vastuvõtmiseks aruandeid, soovituste projekte ja seisukohavõtte. Soovitustest ja seisukohavõttudest, mis leiavad kinnituse, saavad  ametlikud COFACE  positsioonid. Viis gruppi suunavad viit laia Euroopa peredega seotud ala:

 • Pere- ja sotsiaalpoliitika
 • Kaasav poliitika puuetega inimestele ja teistele ülalpeetavatele/sõltuvatele isikutele ja nende perekondadele
 • Tarbijakaitse, teenuste ja rahvatervise poliitika
 • Haridus ja uus infotehnoloogia
 • Teabe ja kogemuste vahetamine liikmesorganisatsioonide vahel vastastikuses õppimises ja suutlikkuse suurendamises.

Sekretariaat, asukohaga Brüsselis, esindab COFACE’d ja vastutab oma igapäevase tegevuse eest.

COFACE on ametlikult esindatud Euroopa Liidu erinevates nõuandvates organites. Sel on korrapärased kontaktid Euroopa võimuesindajatega, eelkõige Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis, Ministrite Nõukogus ja Euroopa Majandus-Sotsiaalkomitees.

COFACE on Euroopa Sotsiaalplatvormi ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi asutajaliige.

Ta teeb kaastööd teiste oluliste huvirühmadega Euroopa Liidu tasandil näiteks sotsiaalsed partnerid, teised Euroopa MTÜd,…

Mis on COFACE eesmärgid?

Paljud Euroopa tasandi otsused ja orientiirid mõjutavad otseselt pereelu.

Euroopa Liidu poliitika mõju lapsevanematele ja lastele on selline, et see vajab Euroopa perepoliitika kujundamist. Sellist poliitikat võib määratleda kui peredimensioone, mis tuleb ühendada majandus-, sotsiaal- ja kultuuripoliitikaga ning Euroopas paika pandud algatustega, ühesõnaga „Pere süvalaiendamine“.

Eesmärgiga soodustada sellist poliitikat, töötab COFACE kolmes teineteist täiendavas suunas:

 • Pereorganisatsioonide esindajana teeb ta koostööd Euroopa võimudega kõigis sektorites, mis on seotud perede õiguste ja huvidega.
 • Teavitab rahvuslikke organisatsioone Euroopa Liidu arengutest ja toetab kogukonna dimensioonidega seotud suuremat teadlikkust.
 • Korraldab nii ideede ja kogemuste vahetamist kui ka vastastikust abi pereorganisatsioonide vahel erinevates riikides.

Aastate jooksul on COFACE tegevus aidanud kaasa kogukonna poliitika arengule sellistes valdkondades nagu tarbijate huvide kaitse, sotsiaalne kaitse, võrdsed võimalused, võitlus vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu, programmid, mis aitavad puuetega inimesi ja nende peresid, demograafilised küsimused, eluase, tervise ja hariduse edendamine, kodanikuühiskond,… Pere dimensioonidele on seetõttu järk-järgult antud koht Euroopa algatuste hulgas. COFACE on pühendunud, et seda edendada.

COFACE soovib tõhustada oma koostööd Euroopa erinevate institutsioonidega ja kutsub neid üles:

 • konsulteerima COFACE’ga kõigis peredimensiooniga seotud poliitikaküsimustes,
 • organiseerima igal aastal Ministrite Nõukogu kohtumine, mis vastutab perepoliitika eest,
 • tagama Euroopa Perede Liidu edukas tegutsemine ja areng, mille kutsus ellu Euroopa Ülemnõukogu 2007,
 • tagama, et peredele pakutavale toetusele on antud seaduslik staatus Euroopa Liidu lepingus

COFACE töötab Euroopa Liidu perede heaks oma kodanike teenistuses.

Euroopa Komisjoni / Tööhõive, sotsiaalvaldkonna ja võdsete võimaluste osakonna toel.

Tõlkinud Kairi Rohtmets