Skip to main content

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu eestkostetegevuse hea tava

Koostatud Eesti Puuetega Naiste Ühingu liikmete poolt ajavahemikus aprill 2012 – märts 2013, täiendatud märts 2014

1. SISSEJUHATUS

MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühing , mis tänaseks on muutunud struktuuriliselt võrgustikuks Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liiduks (Liit), on asutatud 1998.a. ning tegutseb vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides.
Liit teeb järjepidevalt koostööd kõikide partneritega, kes jagavad meie põhiväärtusi ja soovivad olla heaks liitlaseks puuetega naistele.

Liit on läbinud EMSLi arendusprogrammi ja täpsustanud oma missiooni ja visiooni, väärtused ja eesmärgid.

Liit on MTÜ Eesti Naiste Koostöökett asutajaliige.

Liit kuulub MTÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaua võrgustikku.

2. EPNÜLi EESMÄRGID

LIIDU MISSIOON: erivajadustega naiste/neidude ja nende perede lõimimine ühiskonda, sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ning soolise võrdõiguslikkuse ideede propageerimine puuetega inimeste seas koolituste, aktsioonide ja teiste ühistegevuste kaudu.
LIIDU VISIOON: hästi informeeritud, koostööle avatud, sihtrühma kuuluvate inimeste iseseisvat elu ja elukestvat õpet toetav ning soolist võrdõiguslikkust edendav eestkosteühendus kõiki inimesi väärtustavas kodanikuühiskonnas.

LIIDU VÄÄRTUSED:

 • Ühendame erivanuses, eri suhtlemiskeelega, erinevate lisavajadustega naisi/tüdrukuid ja nende peresid;
 • Oleme koostööle avatud organisatsioon;
 • Propageerime meeste ja naiste võrdsust, et puuetega inimesed elaksid tasakaalustatud ühiskonnas;
 • Soovime edendada erivajadustega naiste/neidude teadlikkust ja eestkostevõimekust, et oskaksime mõista ja ennetada soolist ebavõrdsust ning mitmekordset diskrimineerimist;
 • Suhtume sallimatult ebaõiglusesse ja negatiivsesse diskrimineerimisse;
 • Soovime, et meie Ühing muutuks tugevaks inimõiguste organisatsiooniks.

3. LIIDU LEGITIIMSUS

 • Liit järgib vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.
 • Liit on tegutsenud kodanikuühiskonna arengu, inimõiguste ja hea koostöö nimel puuetega inimeste, erinevate vabaühenduste, võrgustike ja avaliku sektoriga.
 • Läbi oma põhikirjaliste eesmärkide on Liit näinud võimalust kasutada oma spetsiifilist kompetentsi, olla ise kaasatud meie endi ettevõtmistes ja lüüa kaasa kodanikeühenduste võrgustike tegevuses. Sellega on Liit taganud legitiimsuse kodanikuühiskonnas.


4. INFORMATSIOONI KOGUMINE JA LEVITAMINE

 • Liit on süsteemselt vahendanud informatsiooni valdkondades, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust, puuetega naiste hariduse ja töö võimalusi, pereloomise, lastekasvatuse, tugiisikute ja üldiselt puuetega inimeste heaolu teemadel.
 • Liit on tõlkinud Euroopa Puuetega Naiste Manifesti ja hinnanud läbi selle manifesti Eestimaa puuetega naiste olukorda.
 • Liit on tõlkinud käsiraamatu „Seksuaalsus ja puuetega naised. Arvamused, head praktikad ja juhised“.
 • Liit on panustanud ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise vajadusele, et näidata ühiskonnale soolist lähenemist konventsioonis.
 • Liit on panustanud soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmisele Riigikogus.
 • Liit on panustanud perekonnaseaduse parandamisele seoses erivajadustega perede eestkostjate probleemidega.
 • Liit on panustanud juhendmaterjali „Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine“ koostamisse ja kujundamisesse.
 • Liit on panustanud Eesti Seksuaaltervise Liidu algatusel seksuaal- ja reproduktiivtervise arengukava 2013 – 2017 koostamisse ja avades puuetega inimeste probleemid.
 • Liit on panustanud veebipõhisesse tugikeskkonda Helpific, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid
 • Vajadusel on Liit tõlkinud materjale puuetega naiste olukordadest teistes riikides ja levitanud seda avalikes huvides läbi oma kodulehe: www.epnu.ee
 • Liit on kaardistanud puuetega meeste ja naiste probleeme, et paremini korraldada vastavaid koolitusi ja infopäevi sihtgruppidele valitud teemavaldkonnas.
 • Liit on esindanud erivajadustega naisi spetsiifilistel seminaridel, aruteludel ja konverentsidel nii Eestis kui ka välisriikides ning ühinenud erinevates kampaaniates, mis panustavad ühiskonna demokratiseerimisele ja õigusloomelisele arengule.

5. LIIDU JÄTKUSUUTLIKUS

Liidu tegevussuutlikkuse suurendamise nimel:

 • Soovime, et igas maakonnas oleks Liidu liikmete hulka kuuluv puuetega naiste ühendus või mõttekoda, mis tegutseb puuetega naiste huvide kaitsel ja teeb koostööd kohaliku omavalitsusega ja kohalike organisatsioonidega.
 • Soovime läbi oma Liidu panustada tegevussuundade väljakujundamisele, mis tugevdaks demokraatiat ja kodanikuühiskonda.
 • Soovime järjepidevalt korraldada erinevaid koolitusi ja teabepäevi, planeerida puuetega naiste huvikaitse tegevusi põhikirjaliste eesmärkide poole liikumisel.
 • Jälgime meie tegevusega seotud huvikaitse tegevuste tulemusi ja mõju.
 • Jätkame eestkoste arengukava (2013-2015) ja selle täitmise eelarve koostamist ja elluviimist. Kaalume möödunud tegevuskava (2010-2013) plusse ja miinuseid, et paremini välja selgitada meie sihtgruppide oskusi ja võimalusi edaspidises tegevuses.
 • Täpsustame tegevused ja vastutuse püstitatud ülesannete täitmiseks.
 • Tegeleme paremini oma liikmete kaasamisega ja töötame igati võrgustiku loomise ja tugevdamise nimel oma sihtgruppide aktiivsemaks muutmiseks.
 • Määratleme täpsemad valdkonnad, milles saame kaasa rääkida ja teostada järelvalvet puuetega naiste ja perede heaolu nimel.
 • Kaardistame rahastamisvõimalusi (regulaarsed annetused, pikemaajalised tegevustoetused jms), et tagada jätkusuutlik ja järjepidev rahastamine.
 • Tegutseme juhtimise, projektide kirjutamise ja nende läbiviimise oskuste parandamisega koolituste ja kogemuste kaudu.
 • Tegutseme kodulehe ja organisatsiooniliste võimekuse arendamisega.
 • Hindame Liidu palgalise töötaja ametikoha loomise vajadust.
 • Hindame Liidu kontori praktilist vajadust, et muuta see erivajadustega naiste tugi- ja nõustamiskeskuseks.