Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu igapäevast tegevust korraldab tegevjuht Mare Abner

Liidu juhatus on hetkel kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad:

Janika Paulus - juhatuse esinaine

Marju Reismaa - Tartumaa Puuetega Naiste Ühingust

Jelena Pipper - Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingust

 

Organisatsiooni fookusteemadeks on: Erivajadustega naiste ja tütarlaste kaasamine ning jõustamine, et ühiselt seista puuetega inimeste sotsiaalsete õiguste ning võrdsete võimaluste eest. Erivajadustega inimeste teadlikkuse suurendamine inimõiguste ning muude ühiskondlike ja eluliste teemade osas ning erivajadustega kaasnevate, võrdseid võimalusi takistavate, probleemide tõstatamine, tutvustamine ning lahenduste leidmine.
Olulisemad koostööpartnerid eesmärkide saavutamisel on Sotsiaalministeerium (ja selle allasutused), Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Õiguskantsler (Puuetega inimeste nõukoda), puuetega inimeste organisatsioonid, naisteühendused, kohalikud omavalitsused.