Põhikiri

Mittetulundusühingu EESTI PUUETEGA NAISTE ÜHENDUSTE LIIT põhikiri [PDF]

1. Üldsätted

1.1. Vabaühendus EESTI PUUETEGA NAISTE ÜHENDUSTE LIIT (lühend EPNÜL, edaspidi Liit) on õigusjärglane mittetulundusühing Eesti Puuetega Naiste Ühingule, mis kinnitati 26.09.1998. a. asutamiskoosolekul. EPNÜ nimemuutus toimus üldkoosolekul 27.04.2013. 
1.2. EPNÜL on erinevate puuetega ja/või erivajadustega naiste/tütarlaste ning nende perede ühenduste liit, mis tegutseb avalikes huvides. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Vabaühenduste eetikakoodeksist, Euroopa puuetega naiste manifestist, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ning käesolevast põhikirjast.
1.3. Liit on isikute vabatahtlik heategevuslik kasumit mittetaotlev juriidiline isik.
1.4. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn ja on asutatud tähtajatult.
1.5. Liidu põhieesmärkideks on koondada ja kaasata puuetega ja/või erivajadustega naisi/tütarlapsi ning perede ühendusi, et seista nende kodanike sotsiaalsete ning majanduslike õiguste eest, et suurendada ja arendada kodanikuaktiivsust puuetega inimeste (naiste) võrdsete õiguste valdkonnas. Liidu eesmärgiks on aidata kriisiolukorda sattunud puuetega ja/või erivajadustega naistel/tütarlastel ja peredel kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega läbi Liidu põhikirjaliste tegevuste.
1.6. EPNÜL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. EPNÜL-i tegevus

2.1. Kõik põhikirja ja EV seadusandlusega kooskõlas olevad alaeesmärgid ja nende täitmiseks elluviidavad tegevused sätestatakse EPNÜL-i arengukavas või tegevusprogrammides.
2.2. Liit osutab teenuseid ja võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.
2.3. Liidu põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

3. EPNÜL-i liige, liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine.

3.1. Liidu liikmeks võivad olla füüsilised isikud ja vabaühendused, kes tunnustavad käesolevas põhikirjas sätestatud Liidu põhieesmärke.
3.2. Liidu liige võtab tegevusest osa oma volitatud esindaja/te vahendusel, kes soovivad arendada EPNÜL-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
3.3. Liikmeks vastuvõtmiseks taotlev ühendus esitab Liidu juhatusele järgmised dokumendid: kirjalik avaldus kontaktandmetega, põhikiri, milles peab olema sätestatud puuetega ja/või erivajadustega naiste ja perede huvide esindamine või kaitsmine, samuti liikmete arv.
3.4. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühe kuu jooksul lihthäälteenamusega. Eelnevalt teostab juhatus laekunud dokumentide kontrolli ja sõlmib koostööleppe.
3.5. Liikmelisus jõustub peale liikmemaksu tasumist kui selle summa on eelnevalt kokku lepitud üldkoosoleku poolt.
3.6. Liidust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse, mida otsustab juhatus 1(ühe) kuu jooksul avalduse saamisest.
3.7. EPNÜL-i liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsuse põhjal lihthäälteenamusega, kui liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud üldkoosolekul või üritusel või on Liitu moraalselt ja finantsiliselt kahjustanud.
3.8. Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda selle küsimuse uut arutelu väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.
3.9. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme likvideerimise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb.
3.10. Liidul võivad olla toetajaliikmed ja vabatahtlikud, kes soovivad arendada EPNÜLi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

4. Liikmete õigused ja kohustused.

4.1. Liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda Liidu tegevuses
4.1.2. teha Liidule ettepanekuid ja taotlusi
4.1.3. saada informatsiooni Liidu tegevuse kohta
4.1.4. esitada oma ühenduse esindaja valimiseks Liidu juhatusse ja muudesse valitavatesse organitesse.
4.2. Liige on kohustatud:
4.2.1. osalema Liidu aastakoosolekutel
4.2.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajaks liikmemaksu
4.2.3. teatama juhatusele muutustest oma juhatuse koosseisus, rekvisiitides
4.2.4. hoida ja kaitsta Liidu au ja head nime, seista Liidu eesmärkide ja põhimõtete eest.

5. Liidu üldkoosoleku pädevus, selle kokkukutsumine ja otsuste vastuvõtmise kord

5.1. Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.1.1. põhikirja muutmine;
5.1.2. eesmärgi muutmine;
5.1.3. tegevus- ja arengukava muutmine ja kinnitamine;
5.1.4. eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
5.1.5. majandusaruande (raamatupidamine ja tegevus) kinnitamine;
5.1.3. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning kogumise põhimõtete kinnitamine;
5.1.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
5.1.5. vajadusel revidendi või revisjonikomisjoni suuruse ja liikmete määramine;
5.1.6. järelevalve teostamine juhatuse ja palgaliste töötajate tegevuse üle;
5.1.7. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
5.1.8. lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
5.1.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevuses.
5.2. Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine:
5.2.1. Liidu liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;
5.2.2. üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele hiljemalt 7 (seitse) päeva enne üldkoosolekut;
5.2.3. erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras;
5.2.4. Liidu liige on esindatud üldkoosolekul oma volitatud esindaja kaudu. Igal Liiduga liitunud ühendusel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5.3. Otsuste vastuvõtmise kord:
5.3.1. üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohal olevate liikmete arvust;
5.3.2. üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet;
5.3.3. põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 häälteenamus. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst;
5.3.4. Liidu eesmärgi muutmise otsus on vastu võetud , kui selle poolt hääletab 9/10 Liidu liikmetest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
5.3.5. üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed;
5.3.6. kohus võib Liidu liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

6. Liidu juhatus.

Liidu juhatuses on kolm kuni seitse liiget. Liidu esinaine valitakse üldkoosoleku poolt. Vajadusel valib juhatus aseesinaise. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Vajadusel on võimalik määrata Liidu juhatuse kõrvale Nõukoda, kes nõustab põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel.
6.1. Esindusõigus:
6.1.1. EPNÜL-i tegevust juhib ja seda esindab juhatus.
6.1.2. juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis;
6.1.3. juhatuse liikmed esindavad Liitu ühiselt ja solidaarselt, see tähendab, et juhatuse esinaine või aseesinaine omavad õigust esindada Liitu iseseisvalt. Juhatuse esindusõigust võib laiendada üldkoosoleku otsusega;
6.2. Juhatuse kohustus:
6.2.1. juhatus lähtub oma töös käesolevast põhikirjast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevusprogrammist ning Eesti Vabariigi õigusaktidest;
6.2.2. juhatus jagab Liidu liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad;
6.2.3. juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta EPNÜL-i majandusaasta eelarve, tegevusplaani, teeb ettepanekuid senise tegevusprogrammi korrigeerimiseks;
6.2.4. juhatus peab Liidu liikmetele andma vajalikku teavet oma tegevuse kohta;
6.3. Juhatuse liikme tagasikutsumine:
6.3.1. juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liitu juhtida. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek;

6.4. Juhatuse otsus:
6.4.1. juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest;
6.4.2. juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taas esitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed;
6.4.3. juhatuse kokku kutsumisel on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus;
6.4.4. juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Liidu palgalised töötajad, samuti värbab ja juhendab vabatahtlikke. Lepinguid allkirjastab EPNÜL-i juhatuse esinaine.

7. Varad, majandustegevus ja järelevalve.

Liit valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale. Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liidu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadud tulusid ei jaotata Liidu liikmete vahel.
7.1. Liidul on oma koduleht, raamatupidamine, eelarve, oma pangakontod ja oma nimetuse ning sümboolikaga pitsat.
7.2. Liidu vara ja rahalised vahendid koosnevad:
7.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
7.2.2. sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest, sponsorsummadest;
7.2.3. heategevusüritustest;
7.2.4. kirjastustegevusest;
7.2.5. muudest seadusega lubatud allikatest.
7.3. Liit ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele.

8. Aruandlus ja järelevalve.

8.1. EPNÜL-i rahaliste vahendite ja varade seaduspärast kasutamist ning Liidu juhatuse tegevuse ja raamatupidamise vastavust Eesti seadustele ja ühingu põhikirjale kontrollib revident või audiitor.

9. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

9.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.
9.2. Liidu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud Liidu vara üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev Põhikiri on vastuvõetud 27. aprillil 2013. aastal Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu üldkoosolekul.

Mare Abner
Juhatuse esinaine