ENÜ pöördumine puuetega naiste probleemide osas

Vabariigi Valitsus
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
28.08.2007
Pöördumine

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) tegevus on suunatud naiste õiguste tagamisele, vähemusgruppide naiste õiguste kaitsmisele ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisele.

Oleme mures puuetega naiste olukorra pärast Eestis ning käesoleva kirjaga juhime tähelepanu puuetega naiste probleemidele.

Eestis kehtivad õigusaktid kinnitavad kõikide kodanike võrdset kohtlemist, sest:
• Põhiseadus ütleb, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed.
• Haridusseadus ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestavad puuetega laste õiguse saada põhiharidust ja õppida elukohajärgses või lähimas vajalikele tingimustele vastavas koolis.
• Sotsiaalhoolekande seadus kohustab omavalitsusi korraldama toetavaid teenuseid.
• Tööturuteenuste ja –toetuste seadus võimaldab lisavajadustega inimestel saada teenuseid, mis lihtsustavad tööturule sisenemist.
• Ehitusseadus nõuab üldkasutatavatele hoonetele ligipääsetavuse tagamist puudega inimestele.
• Ühistranspordiseaduse kohaselt tuleb korraldada ühistransporti nii, et oleks tagatud pakkumise vastavus puuetega inimeste liikumisvajadusest tulenevale nõudlusele.

Eesti on Euroopa Liidu liikmena aktsepteerinud EL õigusaktides ja muudes dokumentides kehtestatud põhimõtteid, mis nõuavad lisavajadustega inimestele iseseisvaks eluks võimaluste loomist.

ENÜ koosolekul saime ülevaate puuetega naiste olukorrast Eestis. Kinnitust leidis veendumus, et lisavajadustega meestele ja naistele ei ole veel suudetud luua võrdseid võimalusi iseseisvaks eluks ja osalemiseks kõigis eluvaldkondades. Olulisemate kitsaskohtadena toodi välja:
• Lisavajadustega inimestel ei ole enamasti võimalik valida vabalt õppeasutust, kuna enamus koole pole füüsiliselt ligipääsetavad ning õpetajad ei ole valmis puudega last õpetama. Ka pole haridus- ja sotsiaalteenused omavahel seostatud.
• Füüsilist abi vajavad puuetega inimesed ei saa iseseisvaks elamiseks piisavalt isikliku abistaja või tugiisiku teenust. Toetavate teenuste standardid, pakkumise, kvaliteedi ja vajaduste hindamise põhimõtted puuduvad.
• Ühistransport on puuetega inimestele ligipääsetav vaid vähesel määral. Kuigi mõned bussid on madalapõhjalised, puudub enamasti teave nende sõiduaegadest. Linnadevahelisi busse ja ronge ei ole ratastooliga võimalik kasutada.
• Paljud ametiasutused ei ole puuetega inimestele ligipääsetavad. Sageli on takistuseks trepid. Samuti pole töötajad valmis teenindama erivajadustega inimest.

Puuetega naistel on mitmeid spetsiifilisi probleeme, mille lahendamiseks välja töötatud soovitused on koondatud Euroopa Puuetega Naiste Manifesti (http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=302 ), kus muuhulgas öeldakse et:
puuetega naistele peab olema tagatud ligipääs pereplaneerimise meetoditele, samuti informatsioonile nende keha seksuaalse funktsioneerimise kohta;
kõigis arsti sekkumist vajavatest olukordades, eriti günekoloogia valdkonnas on oluline suhtuda puuetega naisesse lugupidavalt;
paljud puuetega naised on emad, kes vajavad täiendavat tuge oma pere eest hoolitsemiseks;
puuetega tüdrukutele ja naistele peab olema tagatud kontroll oma keha üle, et kaitsta neid füüsilise ja seksuaalse vägivalla eest.
Samadele põhimõtetele juhivad tähelepanu ÜRO Puuetega Inimestele Võrdsete Võimaluste loomise standardreeglid (reegel 9, http://www.vaimukad.ee/reeglid.html ).

ENÜ peab murettekitavaks olukorda, kus puuetega inimestele pole tagatud võrdsed võimalused.

Käesolevaga ootame vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Mida teeb EV Valitsus selleks, et parandada hariduse kättesaadavust puuetega inimeste jaoks 2007.-2008. aastal?
2. Kuidas tagatakse lasteaedade, põhi- ja kutsekoolide, gümnaasiumite ning kõrgkoolide füüsiline ligipääsetavus puuetega inimeste jaoks?
3. Mida tehakse selleks, et paranda puudega laste isikliku abistaja ja tugiisiku teenuste kättesaadavust?
4. Millised tegevused on kavandatud isikliku abistaja ja tugiisiku teenuste kättesaadavuse tagamiseks kõigile puuetega inimestele, kes seda vajavad?
5. Milliseid meetmeid rakendatakse selleks, et parandada ühistranspordi kättesaadavust paremaks kasutamiseks puuetega inimeste jaoks?
6. Kuidas valmistatakse ette arste, õpetajaid ja avalikke teenuseid osutavaid spetsialiste tööks erivajadustega inimestega, sealhulgas puuetega naistega?
7. Kuidas tagatakse puuetega inimestele psühholoogilise nõustamise ja ohvriabi/varjupaiga teenuste kättesaadavus?

ENÜ loodab, et EV Valitsus suudab peagi ka tegelikkuses tagada seadustes kirja pandud puuetega inimeste õigused.

Lugupidamisega,

Laine Tarvis
ENÜ eesistuja

enu@enu.ee  
www.enu.ee  

ENÜ Sihtasutus
Narva mnt 25-410
Tallinn 10120