ENÜ: Probleemid Euroopa Nõukoguga

EWL naistevastase vägivalla keskus pöördus kõigi EWL liikmete poole järgmise palvega:

EUROOPA NÕUKOGU ETTEKANNE „PROSTITUTSIOON – MILLINE HOIAK VÕTTA ?“

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) Naiste ja Meeste võrdsete võimaluste komitee on vastu võtnud raporti, mis piiritleb erinevused sunnitud prostitutsiooni, inimkaubanduse ja seksitöö vahel. Raporti hääletamine leiab aset 5. oktoobril 2007.

EWL kutsub kõiki oma liikmeid tegutsema, et peatada selle dokumendi vastuvõtmine PACE poolt, kuna see sisaldab palju sätteid, mis on küsitavad naiste õiguste vaatenurgast lähtudes.

Raport eristab rangelt sunnitud prostitutsiooni vabatahtlikust ja eitab seisukohta, et prostitutsioon on naiste õiguste rikkumine.

See dokument väidab, et seksitööstus pole sooliselt kallutatud ning põhineb täiskasvanud inimeste vabadel valikutel.

Raportööri usk sellesse, et otsus „töötada prostitutsioonis“ on täiskasvanud meeste ja naiste teadlik ja vabatahtlik valik põhineb vaid kahe meesprostituudi tunnistusele.

Raport kutsub Euroopa Nõukogu üles reguleerivale lähenemisele prostitutsioonile, mis baseerub austusele inimeste valikuvabaduse vastu.

Raporti eelnõu on täielikus vastuolus EWL seisukohtadega, milles väidame, et prostitutsioon ja naistega kaubitsemine moodustavad põhilise osa vägivallast, mis on suunatud naiste inimõiguste vastu, et prostitutsiooni ja naistega kaubitsemist ei saa mingil juhul seostada terminitega „sunnitud“ või „vaba“ ja tuleks mõista, et „vaba valik“ on suhteline tegur, mis sõltub majanduslikest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ja poliitilistest valikuvõimalustest, mis naistele ühiskonnas on antud.

Ebavõrdsus piirab tõsiselt valikuvabadust.

Enamgi veel, see raporti eelnõu ei ole kooskõlas ÜRO Naiste Diskrimineerimise Kõigi Vormide Kaotamise Konventsiooni artikliga 6 ja ÜRO inimkaubanduse ja teiste isikute poolt prostitutsooni ekspluateerimise vastu võitlemise Konventsiooniga, mille paljud liikmesriigid on ratifitseerinud ning mis puudutab kõiki prostitutsiooni vorme ja keelustab prostitutsiooni reguleerimise igasugused vormid.

Otsuse eelnõu ja ülalpool toodud soovituste eelnõu hääletatakse Parlamentaarsele Assamblee neljandas osas 2007. a korralisel istungjärgul (1.-5. oktoobrini 2007).

Palun võtke ühendust oma rahvuslike esindajatega Parlamentaarses Assamblees ja soovitage neil tungivalt hääletada selle dokumendi vastuvõtmise vastu.

Sellelt lingilt leiate riigi delegaatide loetelu: http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11352.htm  

Raporti täistekst on kättesaadav aadressil: http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11352.htm  

Colette de Troy