Skip to main content

[ELIL] Astangu Keskus ootab õpisooviga inimesi ühendust võtma aastaringselt!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab endiselt õpisooviga inimesi ühendust võtma aastaringselt!

Praeguseks on vabad õppekohad kandidaate ootamas:

puidutöö tööõppekursuse õppegrupis;
rahvusliku käsitöö tööõppekursuse õppegrupis (erinevad võimalused käsitööd õppida: tekstiilitööd, viltimine, heegeldamine, kudumine, tekstiilimaal, tekstiilitöötluse eritehnikad, kangastelgedel kudumine, keraamika – võimalus õppida tegema käsitööd mida hiljem turustada, õpe individuaalse lähenemisega igale õppijale);
pagaritöö tööõppekursuse õppegrupis;
kohanemiskursustel

Kohanemiskursustest esimene on 1-aastane kursus, kus alates 15ndast eluaastast on võimalik õppida neil:

kes on omandanud põhihariduse toimetuleku riikliku õppekava alusel toimetulekukoolis (klassis) või samasisulise IÕK alusel tavakoolis;
on elanud ja õppinud hooldekodus, kuid ei oma põhihariduse tunnistust;
kui on meditsiinilistel näidustustel vajadus sellekohaseks pedagoogiliseks rehabilitatsiooniks.
Kursus võimaldab professionaalset tuge üleminekul põhikoolist kutse- või ametiõppesse. Õpiedule aitavad kaasa (vajadusel) mitmesugused rehabilitatsioonitegevused.

Õpetus on toetav-korrigeeriv, mille käigus õppija omandab igapäevaelus kasutamiseks eakohaseid praktilisi sotsiaalseid oskusi ning oskust enda eest hoolitseda. Kogu õpitegevus on suunatud sellele, et kursuse läbinu leiaks enda jaoks võimalikult paremaid väljundeid edaspidises elus.

Õppija saab õpingute lõppedes Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse ja kutserehabilitatsioonisoovituse.

Üheaastase õppeajaga kohanemiskursust 2 ehk ettevalmistuskursusi soovitatakse neile õppida soovijaile, kes:

on erinevates koolitüüpides, klassides või individuaalse õppekava järgi õppides omandanud põhihariduse (ka lihtsustatud) riikliku õppekava alusel;
samalaadse haridusvajadusega isikutele, kes vajavad täiendavat aega ja professionaalset tuge üleminekul põhikoolist kutse-või ametiõppesse;
kutsevaliku eesmärgil tutvumist erinevate erialade ja nende õppimisvõimalustega, täiendavat koolitust õpivalmiduse tõstmiseks ning eluks vajalike toimetulekuoskuste arendamiseks.
Õppekava sisaldab töö- ja kutseõppeaineid:

Õppijad saavad katselise õppe kaudu esmased kutseoskused õmblemise, käsitöö (sh telgedel kudumine), pagaritöö, puidutöö erialadel.
Orienteerumis- ja sotsiaalse toimetuleku ained toetavad ja arendavad õppijate igapäevaeluks vajalikke oskusi. Õppides kasvab õppija oskuste tase ja erinevate töökatsete kaudu selgitatakse välja kutseõppeks sobiv eriala.
Õppija saab õpingute lõppedes Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse ja kutserehabilitatsioonisoovituse.
Jaanuaris 2008 alustab aastane rehabiliteeriv grupp ajutrauma läbi teinud inimestele, kuhu saab samuti kandideerimiseks soovi avaldada.

See kursus on neile erivajadustega isikutele (noortele ja tööealistele täiskasvanutele) , kelle haridusvajadus tuleneb traumajärgsetest (sh ajutrauma) seisundist.

Eesmärk on edendada oma tegevusvõimet õpi- ja rehabilitatsioonitegevuste kaudu, luua eeldused ja valmisolek kutseõppeks või kutsetöö jätkamiseks tulemuslikumalt.

Õpperühm koostatakse erivajadustega õppijatest:

tervisekahjustusega isikutest, kes on läbinud aktiivse raviperioodi ja saavutanud tervislikus seisundis stabiilsuse.
Õpperühma komplekteerimisel ei lähtuta baasharidusest ega kutse-eelistustest.
Kursus toimub päevases õppevormis.

Kursus on arengudiagnostiline, õppe-ja rehabilitatsioonitegevused on omavahel lõimitud. Täpsustatakse kursuslase õpi-ja erivajadusi ning töötatakse välja just temale sobiv töö-ja õpirütm.

Kutseõppe elementideks on: arvutikasutamise ja/või muude erialade algoskuste omandamine;

Õpiedule aitavad kaasa (vajadusel) mitmesugused rehabilitatsioonitegevused, sh tegevusteraapia, karjäärikujundamine ja muud individuaalse kutserehabilitatsiooni plaani alusel toimuvad rehabilitatsioonitegevused.

Kursuse läbinu:

tunneb oma tugevaid ja nõrku külgi;
oskab hinnata oma tervislikku seisu;
tunneb oma elu ja tööga toimetuleku mehhanisme;
teab sotsiaalabi võimalusi oma tervisliku seisundi parendamisel;
on teinud kutsevaliku otsustuse või täpsustanud oma erialahuvi;
omab ettekujutust oma võimalusest leida tööd ja minna tööturule;
omab seisukohta elukestva õppimise suhtes.
Kursuslased saavad kursuse läbimisel selle sisu, mahtu ja tulemust kajastava Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse koos kutserehabilitatsiooni soovitusega. Selle rehabiliteeriva aasta lõpetanud on jätkanud Astangu Keskuse ametiõppes või läinud edasi mujal.

Keskuses on veel ka koduteeninduse eriala (peamiselt toimetuleku riikliku õppekava baasil). Kahe aasta jooksul on võimalik omandada mitmeid eluks vajalikke praktilisi oskusi tasemel mis võimaldavad edaspidi rakendumist näiteks asutustes köögi abitöödel, hotellides tubade koristajatena, kojamehe abilistena.

Lisaks on Astangu Keskuses võimalik läbida aastane arvuti algoskuste kursus ja IT suund erialaõppena. Peamiselt on arvutiõppes osalemas liikumispuudega ja krooniliste terviseprobleemidega õppijad.

Keskuses on tuge pakkumas sotsiaaltöötajad, psühholoogid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, logopeed, eripedagoog. Võimalus on loovteraapiaks, tegutsevad ringid ja olemas on spordisaal ja ujula. Kuulmispuudega õppijatele vahendavad infot viipekeeletõlgid.

Toetatud elamist pakub õpilaskodu.

Kevad on ka kiire kätte tulema! Ootame avaldusi ja dokumente!

Täpsem info meie koduleheküljel http://www.astangu.ee .

Kontaktisikud
Lenne Loide tel. 6 594 152 lenne.loide@astangu.ee  
Karin Jürgens-Rampe tel. 6594152 karinj@astangu.ee