ENÜ ühines Keskerakonna Naiskogu avaldusega

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on liitunud järgmise Keskerakonna Naiskogu avaldusega

http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=4&uid=58

 

KESKERAKONNA NAISKOGU AVALDUS

Konverentsil Rahvusraamatukogus, 08.03.2008

Seadus on formaalsete normide kogum, mis suunab ja kinnistab inimkäitumise mustreid ühiskonna arengu soovitavaid eesmärke silmas pidades, st sotsiaalseid probleeme pigem leevendades kui uusi juurde tootes. Seaduseandjal lasub suur vastutus ühiskonna mittesoovitavate arengujoonte reguleerimisel ja soovitavate arengujoonte seadustamisel. Seaduseandjal lasub vastutus seaduse toimest tulenevate vahetute ja pikemaajaliste sotsiaalsete tagajärgede eest.

Perekonnaseaduse eelnõu abielusuhete ja perekonnaelu ning vanema ja lapse õigussuhte regulatsiooni normid puudutavad praktiliselt kogu Eesti elanikkonda, suunates ja kinnistades nende väärtushinnanguid ja käitumuslikke valikuid. Millegagi ei ole põhjendatud eelnevate analüüsideta mõne teise riigi vastavate normide mehhaaniline ülekandmine, isegi kui need normid selles riigis hästi toimivad. Igal rahval on omad pikaaegselt väljakujunenud tavad, mis loovad stabiilsustunde oleviku ja tuleviku ees. Ühiskonnas juurdunud ja omaksvõetud põhiväärtuste kõrvaleheitmiseks peavad olema väga argumenteeritud põhjused.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tellimusel on valminud perekonnaseaduse eelnõu sotsiaalsete mõjude analüüs, milles on selgelt välja toodud seadusest tulenevad eesti ühiskonna positiivsed ja negatiivsed arenguriskid. Eelnõu nõrkadele kohtadele on osutanud ka mitmed valitsusvälised ühendused. Eesti demograafilist olukorda ja perekonnaelu haavatavust arvestades oleks äärmiselt vastutustundetu eirata teadlaste analüüsi järeldusi ja erinevate valitsusväliste ühenduste ettepanekuid. Meie, allakirjutanud ei saa toetada järgmisi perekonnaseaduse eelnõu põhimõtteid.

1. Oleme vastu abikaasade varaliste suhete uuele regulatsioonile, sest näeme selles ohtu Eesti ühiskonnas juurdunud põhiväärtustele. Eelnõu ohustab perekonnainstitutsiooni stabiilsust.

2. Leiame, et eelnõus sisalduv ühiskonna individualistlikku alget kandev suundumus ohustab perekondade toimimise solidaarsuspõhimõtteid, kuna soodustab konkurentsi ja sotsiaalse ebavõrdsuse tungimist perekonnaliikmete vahele, jättes nõrgema poole vajaliku kaitseta. Siit tulenevalt on eelnõu vastuolus soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega.

3. Meid teeb murelikuks vanema ja lapse õigussuhete regulatsiooni osa, millega jäetakse lapse emaga mitte abielus olev isa ilma emaga sarnasest automaatsest lapsehooldusõigusest ja –kohustusest, rikkudes sellega võrdse vanemaksoleku põhimõtet. Laps vajab mõlemat vanemat ja abielulisuse alusel vahetegemine isade vahel ei ole õigusriigile kohane. Siit tulenevalt on pakutud õigusnormid vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga.

4. Vaidlustame eelnõus esitatud vanema ja lapse õigussuhete regulatsiooni selle osa, millega laps on võimalik jätta isata juhul, kui lapse isa või ema on alaealine ja alaealise vanema seaduslik esindaja isaduse omaksvõtule nõusolekut ei anna. Nimetatud õigusnorm ei oleks kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega ega ÜRO lapse õiguste konventsiooniga.

5. Peame äärmiselt oluliseks eelnõu senisest süvendatumat ülevaatamist , eesmärgiga see paremini siduda perekonnakäitumisest tulenevate Eesti ühiskonna soovitavate arengueesmärkidega.

Avaldusega liitunud organisatsioonid-

KENA

Eesti Naiste Koostöökett

ENÜ

Eesti Naisliit

Eesti Puuetega Naiste Ühing

Eesti Lasterikaste Perede Liit

MTÜ Vaimuvalgus