Suvelaagrite projektide konkurss

Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill ja Philips toetavad laste, noorte (sh puuetega inimeste) suvelaagreid. Konkursi vahendite maht on 400 000 Eesti krooni. Maksimaalne toetus projekti kohta on 40 000 Eesti krooni.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Abikõlblikud kulud: huvi- ja arendustegevuseks vajalikud vahendid , transport, toitlustamine, juhendaja tasu, osavõtumaks vähekindlustatud perede lastele, muud projekti elluviimiseks hädavajalikud kulud.

Taotlejad peavad esitama avalduse, mis sisaldab:

1. Organisatsiooni nimi ja aadress (nimi, aadress, telefon, e-mail)
2. Organisatsiooni registrikood
3. Kontaktisiku(te) nimi ja aadress ja telefoninumber
4. Taustinformatsioon organisatsiooni kohta (kuni üks lk): tegutsemise eesmärk, elluviidud projektid, töötajate/vabatahtlike arv, koostööpartnerid, varasemad toetajad jmt
5. Projekti sisu:
millal ja kus suvelaager toimub
miks ja kelle jaoks suvelaager organiseeritakse, inimeste arv
töötajate/vabatahtlike arv, kes suvelaagrit aitavad läbi viia, nende panus tegevustesse
suvelaagri kogumaksumuse detailne eelarve (Eesti kroonides) koos planeeritud tegevustega (tooge selgelt välja summa, mida küsite Heategevusfondilt ja märkige teised toetajad) NB Eelistatud on projektid, kuhu on kaasatud partnerid, kes panustavad eelarvesse!

Avaldused palume saata hiljemalt 20. juuniks 2008 meili teel aadressile: holland@online.ee  

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 30.juunil veebileheküljel www.paikeselill.ee