Skip to main content

Sotsiaalministeerium. Ettevõtete koostöövõrgustik vähendab soolist ebavõrdsust

Teisipäeval, 8. juulil toimub sotsiaalministeeriumis soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku avaüritus. Ettevõtete võrgustiku eesmärk on toetada ühiseid pingutusi soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ning luua foorum teabe, kogemuste ja heade praktikate jagamiseks, et edendada soolist võrdõiguslikkust organisatsioonis.

Sotsiaalminister Maret Maripuu sõnul aitab võrgustik kaasa Eesti stabiilsele arengule. „Kuigi väga suur hulk naisi osaleb aktiivselt tööturul, on Eestis naiste ja meeste palgavahe Euroopa Liidu suurim, lausa 25%. Ometi olen kindel, et nii naised kui mehed teevad oma tööd võrdselt suure pühendumusega, sooviga hästi hakkama saada ja saavutada häid tulemusi,” ütles minister.

Sotsiaalministeerium on viimase aasta jooksul koostöös prantsuse ekspertidega korraldanud seminare ja ümarlaudu, et pakkuda tööandjatele tuge soolise võrdõiguslikkuse temaatikas orienteerumiseks ning vastavate põhimõtete rakendamiseks oma organisatsioonis. Loodava võrgustiku baasiks on ühelt poolt Prantsuse-Eesti partnerlusprojekti käigus loodud materjalid ja teisalt projektitegevustes osalenute poolt üles näidatud huvi teema ning edasise koostöö vastu. Organisatsioonide esindajatel on võrgustiku liikmetena lisaks omavahelisele koostööle ning kogemustevahetamisele võimalus teha ettepanekuid riigipoolsete meetmete väljatöötamiseks, mis on vajalikud soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viigi sõnul on ka Eesti ettevõtted jõudnud arusaamisele, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine oma organisatsioonis tasub ära. „Organisatsioonide põhjendused on erinevad – kellel on nais- või meestöötajad ülekaalus ning soov personali mitmekesistada, kes soovib tööandjana atraktiivsemaks saada, kes soovib võimalikke probleeme ennetada või olemasolevaid probleeme positiivsel moel lahendada”, lisas Viik.

Sotsiaalministeeriumi algatusel loodav võrgustik ühendab nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori tööandjate ja töötajate esindajaid, nende esindusorganisatsioone ning teisi huvirühmasid.

Lugupeetud ajakirjanikud!

Võrgustiku avaüritus toimub teisipäeval, 8. juulil kell 10 sotsiaalministeeriumis. Ürituse avab sotsiaalminister Maret Maripuu. Võrgustiku avaüritusel on kõigil kohaletulnud organisatsioonide esindajatel võimalus allkirjastada võrgustiku aluseks olev koostöökokkulepe.

Lisa informatsiooni projekti kohta saab raamatust "Kasu ja tasakaal: soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele". Raamatu võib tasuta saada sotsiaalministeeriumist.

Elektrooniline versioon on kättesaadav aadressil http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1884 . Raamat käsitleb nelja valdkonda: värbamine, töö tasustamine, koolitused ja karjääri edendamine ning töö ja eraelu tasakaalustamine.

Jana Zdanovitš
Meedianõunik
Avalike suhete osakond
Sotsiaalministeerium
Tel 6269 323
GSM 505 7135
jana.zdanovits@sm.ee