Skip to main content

ENÜ: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) tegevuskava 2009-2010

Eesti naised on ühinenud, et üheskoos otsida lahendusi naiste probleemidele.
Igaüks meist saab kaasa aidata, et teadvustada ühiskonnas naistele kui sotsiaalsele grupile omaseid probleeme, kujundada oma lähedaste ja tuttavate suhtumist, mõjutada otsuste tegemist alates oma perekonna, töökollektiivi, küla või linna, maakonna, Eesti ning lõpetades Euroopa tasandiga.
Naistevastane vägivald, naiste palgataseme erinevus võrreldes meestega, meeste vähene osalus ja tugi laste kasvatamisel ja teiste pereliikmete eest hoolitsemisel, naiste vähene esindatus tähtsate otsuste langetamisel – naiste mured ja vajadused on väga paljuski sarnased kõikjal Euroopas. Muutes elu inimväärsemaks Eestis, mõjutab see ühtlasi kogu Euroopat ja vastupidi.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua tegevuspõhimõtted:
1. ENÜ algatab oma liikmesorganisatsioonide kaudu projekte, toetus- ja protestiaktisoone, mis on suunatud naiste õiguste tagamisele, vähemusgruppide naiste õiguste kaitsmisele ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks.
2. ENÜ toetab kõiki väljastpoolt oma liikmeskonda tulevaid algatusi, mis on suunatud naiste õiguste tagamisele, vähemusgruppide naiste õiguste kaitsmisele ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks olenemata sellest, kas need algatused on tulnud teistest riikidest või teistest organisatsioonidest, mis ei ole Eesti Naisteühenduste Ümarlaua liikmed.
3. ENÜ reageerib kiiresti ja paindlikult uutele probleemidele, mis naiste õiguste tagamisel, vähemusgruppide naiste õiguste kaitsmisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamisel ühiskonnas aktuaalsuse omandavad. ENÜ vaatab järjepidevalt läbi oma jooksvad prioriteedid ja vastavalt vajadusele muudab rõhuasetusi või lülitab tegevuskavasse uusi prioriteete.
Tulenevalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitest 2 ja 3 on EÜ üheks eesmärgiks ja ülesandeks naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine, samuti on kohustuslik soolise võrdõiguslikkuse printsiibi integreerimine kõikidesse Euroopa Ühenduse tegevusvaldkondadesse ja meetmetesse.
07.04.2004 võttis Riigikogu vastu Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, mis peab tagama Eesti Vabariigi põhiseadusest tuleneva soolise võrdse kohtlemise ning edendama naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Käesolevas dokumendis on ära toodud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua lähiaastate (2009 – 2010) prioriteedid valdkondade kaupa.

1. Soolise võrdõiguslikkuse tagamine Euroopa Liidu ja Eesti tasandil
• poliitikate mõju soolise võrdõiguslikkuse aspektist; soolise võrdõiguslikkuse seaduse ellurakendamine Eestis
Tegevused:
– Poliitikate ja õigusaktide väljatöötamise jälgimine naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse aspektist, nende kohta ENÜ arvamuste ja ettepanekute esitamine kõigil tasanditel;
– Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kaitseks sõlmitud rahvusvaheliste lepete täitmise jälgimine Eestis ja vastavate (vari)raportite koostamine;
– Kõikvõimalike soolise võrdõiguslikkuse alaste analüüside, uuringute ja monitooringute andmete tutvustamine naisorganisatsioonidele ja laiale avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias jms);
– Kohalike ümarlaudade aktiviseerimine soolise võrdõiguslikkuse seaduse elluviimiseks kohalikul tasandil;
– ENÜ osalemine riikliku soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava väljatöötamisel;
– koostöö naisorganisatsioonidega teistes riikides soolise võrdõiguslikkuse tagamise eesmärgil (European Women`s Lobby, Põhjamaade naisorganisatsioonide võrgustik
NOKS jt).

-Sooline võrdõiguslikkus hariduses, vastavate uuringute ja analüüside läbiviimine, õppekavade ja õppematerjalide analüüs, teavitustöö jne.

2. Naised otsuste langetamisel ja võimu juures
• ettevõtted; erakonnad; kohalikud omavalitsused; Riigikogu; Vabariigi Valitsus; Euroopa Liidu institutsioonid
Tegevused:
– Valijaskonna kasvatamine ja kujundamine. ENÜ soovitused oma liikmeskonnale valida ennast esindama naisi, kes on oma igapäevases tegevuses silma paistnud naiste õiguste kaitsmisel;
– ENÜ pöördumised ettevõtjate, erakondade, Riigikogu, avalikkuse poole naiste parema esindatuse saavutamiseks;
– Probleemide kaardistamine ning uuringute ja analüüside tulemuste tutvustamine laiale
avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias jms);
– Teiste riikide vastavate kogemuste tutvustamine (meililistid, veebilehed, artiklid jms).

3. Võitlus naistevastase vägivalla eri vormidega
• paarisuhtevägivald ; vägistamine; seksuaalne ahistamine tööl; prostitutsioon ; pornograafia; naistega kaubitsemine
Tegevused:
– Naiste koolitamine ja teavitamine;
– Uute naiste varjupaikade ja tugigruppide töö käivitamine ning olemasolevate toetamine;
– Infomaterjalide koostamine ja levitamine;
– Eri valdkondade spetsialistide (politseinikud, medtöötajad, sotsiaaltöötajad jt), kes naistevastase vägivalla ohvritega kokku puutuvad, koolitamine;
– Probleemide kaardistamine ning uuringute ja analüüside tulemuste tutvustamine laiale
avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias jms);
– Kehtivate seaduste täitmise jälgimine ja seadustesse muudatuste sisseviimise taotlemine ( tõkendite rakendamine vägivallatseja ja ahistaja suhtes; seksteenuste ostmise kriminaliseerimine jt);
– ENÜ pöördumised riiklike programmide vastuvõtmiseks perevägivalla, pornograafia, prostitutsiooni ja naistekaubanduse tõkestamiseks;
– ENÜ protestiaktsioonide korraldamine või vastavate algatuste toetamine, mis on suunatud naistevastase vägivalla kõigi vormide tõkestamisele.

4. Naised ja töö. Naised ja majandus
• traditsiooniliste naistööturu sektorite madalad palgad; naistöötajate madalamad palgad meestega võrreldes; naiste tööhõive ; naisettevõtlus
Tegevused:
– Võrdse töö eest võrdse palga nõue;
– Soopõhine eelarve analüüs, selle meetodi tutvustamine ja rakendamine Eestis;
– töö- ja pereelu ühitamise heade näidete kogumine ja propageerimine;
– Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu, ILO, ÜRO vastavate seadusandlike aktide ja soovituste tutvustamine; nende täitmise jälgimine Eestis;
– Probleemide kaardistamine ning uuringute ja analüüside tulemuste tutvustamine laiale
avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias, trükised jms);
– Poliitikadokumentidesse ja seadustesse vajalike muudatuste sisseviimise taotlemine ja selliste muudatuste toetamine;
– Ärikoolitus naistele, mentorlus ja naisettevõtjate koolitamine ning nõustamine.

5. Inim- ja kodanikuõigused
• isolatsioon ühiskonnast; piiratud liikumisvabadus; vaesus, tööpuudus; abielu ja pereelu; vähemusgruppide naiste vastane vägivald

Tegevused:
– Vähemusgruppide naiste koolitamine ja teavitamine;
– Vähemusgruppide naiste kaasamine teiste naisorganisatsioonide tegevusse;
– Euroopa Puuetega Naiste harta tutvustamine avalikkusele;
– ENÜ pöördumised avalikkuse poole juhtimaks tähelepanu vähemusgruppide naiste probleemidele ja vajadustele;
– Probleemide kaardistamine ning uuringute ja analüüside tulemuste tutvustamine laiale
avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias jms);
– ENÜ aktsioonide korraldamine või vastavate algatuste toetamine, mis on suunatud vähemusgruppide naiste õiguste kaitseks ning sallivuse suurendamiseks ühiskonnas.

6. Naised ja keskkond
• keskkonnaprobleemid erinevates Eesti paikkondades
Tegevused:
Naiste koolitamine ja teavitamine keskkonnakaitse ja säästva arengu valdkonnas;
– Keskkonnauuringute ja ekspertiiside tulemuste tutvustamine naisorganisatsioonidele ja laiemale avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias jms);
– Diskussiooni toetamine meedias;
– ENÜ pöördumised erakondade, valitsuse, Riigikogu, avalikkuse poole keskkonnakaitse tagamiseks;
– ENÜ aktsioonide korraldamine või vastavate algatuste toetamine, mis on suunatud keskkonna kaitsele.

7. Abielu, perekond ja naiste tervis
• naiste materiaalne sõltuvus abikaasast ja sellega seonduvad ohud ; lapsi kasvatavad üksikemad; hooldusteenuste kättesaadavus; madal iive ja selle põhjused; pereplaneerimine; abort ja selle põhjused ; naiste (reproduktiivne) tervis; naiste seksuaalse enesemääramise õigus
Tegevused:
– Isade suurema osaluse taotlemine laste üleskasvatamisel;
– Lasteohoiuteenuste ning muude hooldusteenuste kättesaadavuse parandamise taotlemine;
– Probleemide kaardistamine ning uuringute ja analüüside tulemuste tutvustamine laiale
avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid ja intervjuud meedias, trükised jms);
– Poliitikate ja seaduste analüüs naiste õiguste ja huvide aspektist, seadustesse vajalike muudatuste sisseviimise taotlemine ja toetamine;
– Suund abortide arvu kahandamisele ja võitlus abortide tegelike põhjustega (vägivaldsed või hoolimatud seksuaalsuhted, meeste hoolimatus oma laste suhtes, naiste vaesus jt);
– Tervishoiuteenuste, sh spetsiaalsete naistele suunatud programmide olemasolu ja kättesaadavuse jälgimine.

8. Naiste arengukoostöö ja arenguabi
Tegevused:
– koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine arenguabi vajavate maade
naistega;
– Eesti kogemuste edasiandmine arenguabi vajavate maade naistele nende
koolitamise teel .

9. Naised ja meedia
Tegevused:
– järjepidev meedia jälgimine soolise võrdõiguslikkuse aspektist;
– ajakirjanike nõustamine soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas;
– soolise võrdõiguslikkuse teema järjepidev tutvustamine avalikkusele (meililistid, veebilehed, artiklid, intervjuud, trükised jm) sooliste stereotüüpide muutmise eesmärgil;
– igal aastal kõige kaasaegsema ja sootundlikuma ajakirjandusväljaande väljaselgitamine
ja premeerimine.
– naisorganisatsioonide tegevuse laiem tutvustamine meedias.