Sotsiaalministeerium: edastame kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise ja konventsiooni fakultatiivprotokolliga ühinemise seaduse eelnõu. 28.09.2010

Seaduse eesmärk on ratifitseerida konventsioon ja ühineda fakultatiivprotokolliga.
Konventsiooni eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puuetega inimeste poolt ning edendada lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes.

Fakultatiivprotokolli eesmärk on tunnustada puuetega inimeste õiguste komitee pädevust võtta vastu ja arutada pöördumisi üksikisikutelt või üksikisikute rühmadelt, kes väidavad, et asjaomane osalisriik on rikkunud konventsiooni sätteid ja nemad on langenud selle ohvriks.

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Seaduse eelnõu koosneb kahest paragrahvist. Esimese paragrahviga ratifitseeritakse puuetega inimeste õiguste konventsioon. Teise paragrahviga ühinetakse puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolliga.

Konventsioon koosneb preambulist ja 50 artiklist, millest:
• artiklid 1–30 käsitlevad otseselt puuetega inimeste õigusi;
• artiklid 31–40 sisaldavad sätteid eesmärgiga hõlbustada konventsiooni rakendamist, järelevalvet ja seiret nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;
• artiklid 41–50 kätkevad endas üldisi klausleid konventsiooni allkirjastamise, jõustumise, reservatsioonide, muutmise ja vormingute kohta.

Fakultatiivprotokoll koosneb 18 artiklist, mis keskenduvad puuetega inimeste õiguste komitee pädevusele tegeleda pöördumistega seoses konventsiooni sätete võimaliku rikkumisega.

Eelnõus esineb deklaratsioon, mis käsitleb teovõime küsimust, ehk võimalust säilitada praegune praktika, kus teovõimetuks kuulutatud inimesele on võimalik määrata eestkostja – sellise praktika vastu usun, kellelgi liikmetest vastuväiteid pole.

ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ratifitseerimine, ja samuti lisaprotokolli ratifitseerimine on tähtis samm edasi ning sellele saame toetuda meie enda siseriikliku seadusandluse parandusettepanekuid koostades, kuna ÜRO konventsioon tõesti katab pea kõik eluvaldkonnad ning on EL kontekstis paralleelne protsess diskrimineerimist tõkestava uue direktiivi vastuvõtmisel. Direktiivieelnõu siiski veel lõplikul kujul meieni jõudnud pole. 

Eelnõu on kättesaadav e-õiguse infosüsteemis: http://eoigus.just.ee

 

Loe ka seletuskirja „Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine ja konventsiooni fakultatiivprotokolliga ühinemine” seaduse eelnõu kohta : http://www.epikoda.ee/include/blob.php?download=epiknews&id=0348