Konkurss projekti “Sootundlik eelarvestamine” koordinaatori ametikohale. 07. Detsember 2010

Sotsiaalministeerium ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei kuulutavad välja avaliku konkursi projekti “Sootundlik eelarvestamine” koordinaatori ametikohale.

Projekti „Sootundlik eelarvestamine" eesmärgiks on tutvustada riigieelarve koostamises osalevatele ministeeriumide ametnikele soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, anda neile teadmisi ja oskuseid selle kohta, kuidas lõimida soolise võrdõiguslikkuse põhimõte riigieelarve koostamise ja rakendamise protsessi ning aidata seeläbi kaasa riigi rahaliste vahendite kasutamise sootundlikumaks muutmisele. Projekti raames korraldatakse mh koolitusi ja infopäevi ning antakse välja sootundliku eelarvestamise käsiraamat.

Ametikoha põhiülesanneteks on:

§ projekti tegevuste kavandamise ja läbiviimise juhtimine

§ projekti ürituste organiseerimine

§ projektiga seotud asjaajamise ja aruandluse korraldamine

Eduka kandideerimise eelduseks on:

§ bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt sotsiaalteadustes)

§ väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas

§ teadmised soolise võrdõiguslikkuse teemast

§ valmisolek viia ennast kiiresti kurssi sootundliku eelarvestamise teemaga

§ väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus

§ vastutusvõime

§ võime töötada iseseisvalt ja kohusetundlikult

Kasuks tuleb:

§ projekti juhtimise kogemus

§ teadmised ja/või kogemus majanduse või rahanduse valdkonnast

§ tekstide toimetamise kogemus

§ eesti avaliku sektori organisatsiooni hea tundmine

§ islandi, norra või rootsi keele oskus

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Ametikoht on tähtajaline (2012. aasta kevadeni), ametikoha täitajaga sõlmitakse töövõtuleping. Koordinaatori tööd juhib projekti partnerorganisatsioon soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei.

Sotsiaalministeerium ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei peavad tööandjatena oluliseks võrdset kohtlemist ning töökollektiivi mitmekesisust, seepärast on kandideerima oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Samuti on võimalik kohandada töökohta sobivaks erivajadustega inimesele. Tööruumidesse on tagatud juurdepääs liikumispuudega töötajale. Pakume ka võimalust teha osaliselt kaugtööd või töötada paindliku töögraafikuga.

Kandideerimiseks saata 16. detsembriks 2010 aadressile Gonsiori 29, 15027 Tallinn (märgusõna „Projekti „Sootundlik eelarvestamine" koordinaatori konkurss") või info@svv.ee motiveeritud avaldus töötasu sooviga, elulookirjeldus ning essee teemal „Milleks Eestile sootundlik riigi raha kasutus?" (max 3000 tähemärki).

Lisainformatsioon: 6269 259 või info@svv.ee.