Eesti tööalase soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku list 2010-12-16

20. oktoobril toimunud Eesti tööalase soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku kohtumisel tegid võrgustiku liikmed ettepaneku ühtse listi loomiseks, et liikmetel oleks võimalus omavahel jagada tööalase soolise võrdõiguslikkuse infot. Nüüdseks loodud list hõlmab nii võrgustiku liikmeid kui teisi teema vastu huvi tundvaid isikuid ning on mõeldud kõigile, kes on huvitatud tööalase soolise võrdõiguslikkuse edendamisest ning soovivad sellesse mingil moel panustada või teevad seda juba. Käesolev list on seega heaks võimaluseks jagada teistega häid linke, üritusi, loenguid, tööpakkumisi, raamatuid jms.

Infoks siinkohal ka lühiülevaade võrgustiku olemusest ning 8.07.2008 asutajaliikmete poolt allkirjastatud võrgustiku loomise kokkulepe.

Eesti tööalase soolise võrdõiguslikkuse võrgustik loodi 8. juulil 2008. a. 25 organisatsiooni ning üksikisiku osalusel.

Võrgustik on mitteformaalne organisatsioon, mis koondab vabatahtlikkuse alusel tööandjaid avalikust, era- ja mittetulundussektorist, töötajate esindajaid, sotsiaalpartnereid, soolise võrdõiguslikkuse eksperte ja teisi isikuid, kes on huvitatud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamisest tööelus ning soovivad selle nimel koostööd teha.

Võrgustiku liikmete ühisseisukohad ning võrgustiku eesmärgid on esitatud võrgustiku loomisel allkirjastatud kokkuleppes, mis jääb ka tulevikus võrgustiku tegevuse alusdokumendiks.

Võrgustiku president on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper.

Võrgustiku tööd toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel ellu viidavast programmist „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010”.

EESTI TÖÖALASE SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE VÕRGUSTIKU LOOMISE KOKKULEPE

Meie, allakirjutanud organisatsioonid ning üksikisikud,

oleme seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamine tööelus aitab kaasa ühiskondlikule ning majandustegevuse arengule Eestis ja peame seetõttu vajalikuks astuda samme soolise ebavõrdsuse kaotamiseks ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tööelus ning edendada koostöös teiste organisatsioonidega soolist võrdõiguslikkust ühiskonnas laiemalt.

Sellest lähtuvalt oleme otsustanud luua Eesti tööalase soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku, mille eesmärkideks on:

– julgustada ning toetada liikmeid nende püüdlustes kaotada tööalane sooline ebavõrdsus ning edendada soolist võrdõiguslikkust (muuhulgas värbamise, koolituse ja karjääri, töö tasustamise ning töö ja eraelu tasakaalustamise valdkondades);

– olla vastavasisulise teabe, kogemuste ja heade praktikate alase informatsiooni jagamise ning arutelufoorumiks;

– aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõusule organisatsioonide juhtkonnas ning töötajate seas;

– teavitada avalikkust Eesti ettevõtetes ning muudes organisatsioonides kasutusel olevatest headest praktikatest soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks;

– juhtida ühiskonna tähelepanu soolise ebavõrdsuse ilmingutele tööelus;

– teha ettepanekuid meetmete väljatöötamiseks, mille eesmärgiks on toetada tööandjate ning sotsiaalpartnerite tegevust soolise ebavõrdsuse vähendamisel ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisel organisatsioonis või tööelus laiemalt;

– teha koostööd võrgustiku väliste organisatsioonidega soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks võetavate meetmete rakendamisel tööelus, hariduses ning ühiskonnas laiemalt.

Kinnitame, et teeme kõik endast oleneva võrgustiku eesmärkide elluviimiseks, juhindume naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte ning soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgist oma erialases tegevuses ning toetame teisi võrgustiku liikmeid ühiste eesmärkide poole liikumisel.

Kui olete huvitatud listi liikmeks saamisest, saatke kiri Grete Kaju (soolise võrdõiguslikkuse osakond, Sotsiaalministeerium, tel 6269181) e-postile grete.kaju@sm.ee . Samal aadressil on oodatud on ka muud võrgustiku listi puudutavad märkused ja ettepanekud.