Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011

2011 a on kodanikuaktiivsust edendav vabatahtliku tegevuse Euroop aasta.Liikmesriikide osalemist Euroopa aasta algatuses korraldavad riiklikud koordineerimisasutused tihedas koostöös kõikide asjassepuutuvate sidusrühmade, riiklike asutuste või kontaktpunktidega. Tegevuste riiklik koordineerimisasutus Eestis on Siseministeerium.

Majanduslikult raskel ajal on EL jaoks eriti oluline tunnustada vabatahtliku tegevuse tähtsust. Vaja on arendada tööandja poolt toetatavat vabatahtlikku tegevust, et leida uusi viise noorte kaasamiseks ja kasutada eakate potentsiaali. Ettevõtjatele on vabatahtliku tegevuse toetamine kasulik ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia kaudu. Vabatahtliku tegevuse käigus omandatud oskused ja kogemused tõstavad inimeste tööalast konkurentsivõimet. Samuti aitab vabatahtlik tegevus vältida tõrjutust ja hõlbustada tööturule tagasitulekut. Oluline on kaasata vabatahtlikku tegevusse rohkem inimesi, muuta osalemise tingimused lihtsamaks ja tagada, et tegevus vastaks asjakohastele standarditele. Probleemiks on teadmatus, ebapiisav teave ja puudulikud tugisüsteemid (koolitus, nõustamine, kontaktinfopank, ebasoodsad seadused ja õigusliku staatuse puudumine).

Euroopa aasta üldeesmärk on edendada ja toetada kogemuste ja heade tavade vahetamise kaudu liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kodanikuühiskonna jõupingutusi luua Euroopa Liidus vabatahtliku tegevuse jaoks soodne keskkond.

Vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta eesmärgid:
(1) Töötada vabatahtlikku tegevust soodustava keskkonna suunas
(2) Anda vabatahtliku tegevuse organiseerijatele võimalus parandada vabatahtliku tegevuse kvaliteeti
(3) Tunnustada vabatahtlikku tegevust
(4) Suurendada teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest ja tähtsusest

Püstitatud eesmärke aitavad saavutada erinevad algatused, nagu kogemuste ja heade tavade vahetamine, uuringud ja teadustööd, arutelu soodustavad ja teadlikkust suurendavad konverentsid, üritused ja algatused ning teabe- ja tutvustuskampaaniad.  

Hakka vabatahtlikuks! Muuda maailma!

Euroopa aasta ametlik kodulehekülg: http://europa.eu/volunteering

Euroopa aasta elluviimise eest Eestis  vastutab Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond.

Kontaktinfo:

Dein-Tom Tõnsing
e-post: Dein-Tom.Tonsing@siseministeerium.ee  
tel: 612 5225
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 projektijuht