Prindi Pevkur tutvustas Riigikogus Sotsiaalministeeriumi nägemust aktiivsena vananemise strateegiast

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kandis täna Riigikogus ette olulise tähtsusega riikliku küsimuse: põlvkondade vahelises solidaarsuses peitub potentsiaal. Oma kõnes tutvustas Pevkur nelja valdkonda, mis Sotsiaalministeeriumi nägemuses võiksid moodustada aktiivsena vananemise strateegia 2013-2020 tuumiku.

Minister nimetas strateegia olulisimate märksõnadena tööhõivet, elukestvat õpet, teenuseid ja kaasatust ning vabatahtlikku tööd. Ministri sõnul on tööealiste ja vanemaealiste arvu suhe lähitulevikus muutumas kehvemaks, mis esitab väljakutse eelkõige tööturu jätkusuutlikkusele. "On selge, et kui me soovime praegusest kõrgemat või isegi tänasega võrreldavat tööhõivet, on üheks vältimatuks lahenduseks ka 65- aastaste ja vanemate elanike valmidus ning võime tööd teha," ütles ta. "Kogu Eesti ühiskonda ootab ees väljakutsete ületamine, et senisest veelgi paremini ära kasutada vanemaealiste ressurssi tööturul."

Elukestva õppe all tõi minister välja ka interneti olulisuse tõusu teadmiste avardamisel. "Üha uuenevate internetiteenuste abil on loodud võimalused suhtlemiseks nii teiste inimeste kui institutsioonidega pea kogu maailmas," ütles minister. "Internetiteenuste kasutamine ja info leidmine eeldab aga samuti nende võimaluste pidevat tundmaõppimist."

Tervishoiu- ja hoolekandeteenustest rääkides tõi minister välja, et Eesti on järjekindlalt liikunud suunas, mis võimaldaks inimestel ka kõrges vanuses elada oma koduseinte vahel. „Selleks on viimastel aastatel jõudsalt arendatud näiteks koduõenduse süst"emi, mille ilmekaks näiteks on koduõenduse ravijuhtude arvu pea kümnekordistumine viimase kaheksa aastaga," rääkis minister. "Samas on selge, et ilma haiglate või hooldekodudeta me ka oma ühiskonda ette ei kujuta. Püüdes mõelda tulevikule, näeme selgelt, et üha enam on vajadus tervishoiu- ja hoolekandeteenuseid ühitada."

Minister rääkis ka igakülgsete võimaluste olemasolust aktiivsena vananemiseks – enesetäienduseks, huvialadega tegelemiseks ning kultuuri- ja ühiskonnaelus osalemiseks. Ta tõi välja, et erinevate päevakeskuste arv on kümne aastaga Eestis kahekordistunud ja tänasel päeval on ministeeriumile teadaolevalt Eestis 94 päevakeskust. "Loomulikult oleneb palju vanemaealiste enda aktiivsusest ehk sellest, kui palju nad suudavad ja soovivad ise kasutada loodud võimalusi olla aktiivne, suhelda ja ühiskonnas kaasa rääkida," ütles minister. "Aga kui soov eakal on, peab ühiskonnas olema võimalus seda soovi ka realiseerida."

Taustainfoks aktiivsena vananemise strateegia 2013-2020 kohta: www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/sotsiaalministeerium-teeb-ettepaneku-aktiivsena-vananemise-strateegia-koostamiseks.html.

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee
6269 321
53 304 974

Allikas: Sotsiaalministeerium, 19.04.2012: http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised.html