Puude tõendamiseks saavad tööealised inimesed eraldi kaardi.

Sotsiaalkindlustusamet hakkab selle aasta 1. septembrist pensionitunnistust mitteomavatele puudega isikutele väljastama puudega isiku kaarti. Nii on puudega lastel või tööealistel inimestel vajadusel lihtsam oma puuet tõendada

Praegu kehtiv kord võimaldab puuet tõendada üksnes ekspertiisiotsusega või pensionitunnistusega. Pensionitunnistuse kaasaskandmisega erilisi probleeme pole, aga arvestades, et ekspertiisiotsus on kehtiv kuni viis aastat, on selle kaasaskandmine tülikas.

Samuti tuleb arvestada, et ekspertiisiotsus sisaldab rohkem delikaatseid isikuandmeid, kui see on soodustuste saamise õiguse tõendamiseks vajalik. Nii ongi sotsiaalministeerium tulnud välja ettepanekuga, et puudega laste ja tööealiste puudega inimeste elu lihtsustamiseks oleks vaja eraldi kaarti. Määruse eelnõu, millega kehtestatakse puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord, on praegu kooskõlastusringil eelnõude infosüsteemis.

Peretoetusi makstakse sügisel

16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal, makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või 19aastaseks saamiseni.

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2012. aastal on 19.18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57.54 eurot kuus.

Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni. Kui 16aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.

Allikas: Maaleht 05.08.2012: http://www.maaleht.ee/news/tarbija/seadus/tutvustame-uusi-seadusi.d?id=64756388