Naisliit soovib riigikokku soolise võrdõiguslikkuse erikomisjoni.

Eesti Naisliit tegi riigikogu juhatusele ettepaneku luua parlamendis soolise võrdõiguslikkuse erikomisjon, mis utsitaks valitsust täitma võrdõiguslikkuse seadusega pandud kohustusi, mis üheksa aastat pärast seaduse vastuvõtmist siiani tegemata.

Naisliit saatis riigikogu juhatusele kirja, milles tunneb muret riigi tegematajätmiste pärast 2004. aastal vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmisel. Nii pole valitsus siiani kehtestanud määrust, mis täpsustaks tööandjatele seadusega pandud kohustust koguda soopõhiseid tööalaseid statistilisi andmeid.

«Möödunud on ligi 9 aastat aga Vabariigi Valitsuse poolt on seni täitmata neile seadusega pandud kohustus (!). Seega ei saa ka loota, et tööandjad seda kohustust praktikas täidaks,» märgib naisliidu esinaine Siiri Oviir pöördumises riigikogu juhatusele.

Teiseks pole valitsus siiani kinnitanud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, mille loomise sätestas samuti seadus ja mille põhimäärus 2005. aastal kinnitati.

Naisliit on pöördunud murega ka õiguskantsleri poole, kes tegi sotsiaalministrile märgukirja. Ministri väljalubatud tähtaeg on aga taas möödas ilma arenguteta.

«Eelnevast tingituna palume lugupeetud riigikogu juhatust kasutada oma põhiseaduslikku positsiooni, et riigikogu juhiks Vabariigi Valitsuse tähelepanu õiguskantsleri sõnu laenates «õigusriiklikult lubamatu olukorra» likvideerimisele Eestis ja Soolise võrdõiguslikkuse seaduse täieliku ellurakendamise vajadusele lühima võimaliku aja jooksul,» kirjutab naisliit oma pöördumises.

Selleks teeb liit ettepaneku kutsuda ka riigikogus ellu erikomisjonina soolise võrdõiguslikkuse komisjon. «Vastav komisjon on moodustatud nii Euroopa Parlamendis kui ka paljudes EL liikmesriikide parlamentides. On ju soolise võrdõiguslikkus Euroopa Liidu üks peamisi põhimõtteid ja EL kodanike põhiõigus ning ühine väärtus ja vajalik tingimus nii majanduskasvu, tööhõive kui sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamiseks,» leiab Eesti Naisliit.

Allikas: Postimees, 11.04.2013 http://www.postimees.ee/1198582/naisliit-soovib-riigikokku-soolise-vordoiguslikkuse-erikomisjoni/