Teenused puude või pikaajalise tervisehäirega inimestele.

Puude või pikaajalise tervisehäirega inimestele suunatud tööturuteenuste eesmärgiks on puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamine töökoha saamisel ja töötamisel.

Kõigi teenuste vajadust hindab juhtumikorraldaja, kaasates vajadusel eksperte.

Toetame Teid järgmiste tööturuteenustega.

1.Tööruumide- ja vahendite kohandamine
Tööruumide ja-vahendite kohandamisega muudetakse töökeskkond või töövahend puude või pikaajalise tervisehäirega inimesele ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

 • Töötukassa hüvitab tööandjale pärast puudega inimese tööle või teenistusse asumist 50 kuni 100 protsenti töökoha ja -vahendi kohandamise maksumusest, lähtuvalt puudest tingitud takistuste kõrvaldamise kulu mõistlikkusest.
 • Kui kohandatakse juba töötava inimese töökohta, hüvitame kuni 50% kohanduse maksumusest, lähtuvalt puudest või tervisehäirest tingitud takistuse kõrvaldamise kulu mõistlikkusest.
 • Tööruumide või -vahendite kulu hüvitatakse, kui puudega inimene on tööle võetud või ametisse nimetatud tähtajatult.
 • Ühe ja sama inimese töökoha kohandamise kulu ei hüvitata tihedamini kui üks kord kolme aasta jooksul. 
   

2. Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine
Töötamiseks vajalik tehniline abivahend on vahend, milleta puudega või pikaajalise tervisehäirega inimene ei saa oma tööülesandeid täita.

 • Halduslepingu tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmiseks sõlmime kas tööandja või inimese endaga.
 • Haldusleping sõlmitakse sama tähtajaga, milleks on puudega või pikaajalise tervisehäirega inimesega sõlmitud tööleping või vormistatud teenistusse võtmine, kuid mitte kauemaks kui  kolmeks aastaks.
 • Vajadusel lepingut pikendatakse.
   

3. Tugiisikuga töötamine
Tugiisikuga töötamise teenust saab kasutada juhul, kui puudest või pikaajalisest tervisehäirest tulenevalt vajab inimene töökohal abi ja juhendamist.

 • Halduslepingu tugiisikuga töötamiseks sõlmime tööandja või tugiisikuga kuni üheks aastaks.
 • Tugiisikuga töötamise teenust saab tähtajatu töö-või teenistussuhte puhul kasutada kuni ühe aasta jooksul.
 • Tugiisikuga töötamise teenust saab kasutada ka tähtajalise töötamise või teenistusse võtmise korral, juhul kui töö- või teenistussuhe kestab vähemalt kuus kuud. Tugiisikuga töötamise teenust osutatakse sel juhul töö- või teenistussuhte poole tähtaja vältel, kuid mitte pikema aja jooksul kui kuus kuud.
 • Teenuse maht määratletakse vastavalt individuaalsetele vajadustele (täistööajaga töötamisel – esimesel kuul kuni 8 tundi päevas, teisel kuul kuni 4 tundi päevas, järgnevatel kuudel kuni 2 tundi päevas, kuid mitte rohkem kui 700 tundi aastas isiku kohta) ja proportsionaalselt isiku tööajaga.
 • Tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tasu kehtestatakse riigieelarvega. 2013. aastal on see 2,56 eurot tunnis.

 

4.Abistamine tööintervjuul
Tööintervjuul abistamise teenust saab kasutada juhul, kui inimene vajab puude või pikaajalise tervisehäire tõttu tööandjaga suhtlemisel abi. Teenuse osutaja võib olla juhtumikorraldaja/töövahenduskonsultant, erialaspetsialist või vabatahtlik
 

Teenuse osutamisega seotud kulud hüvitatakse erialaspetsialistile ja vabatahtlikule (vabatahtlikul tuleb esitada sõidukulude hüvitamise avaldus ja kuludokumendid hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast teenuse osutamist) halduslepingu alusel. Sõidukulud hüvitatakse summas 13 senti kilomeetri eest. 

 

Juhul, kui pikaajalise tervisehäirega inimene vajab tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks tööruumide ja –vahendite kohandamise või tugiisikuga töötamise teenust ning tal ei ole puuet ega töövõime kaotust määratud, siis enne teenuse osutamist palub meie konsultant Teil töötukassale esitada vähese tähtsusega abi teatise vormi. See on vajalik, kuna Euroopa Komisjon on seadnud vastavalt ettevõtte tegevusvaldkonnale piirmäärad, kui palju tohib riik ühele ettevõtjale vähese tähtsusega abi jooksval ja kahel eelneval majandusaastal anda. Teatise vormi leiad siit.

Tutvuge ka SA Innove väljaandega Karjääriinfo erivajadusega noorele.

 

Allikas: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11796