Tallinn algatab linnaruumi ligipääsetavuse auditi. Raepress 10.04.2013

Tallinna linnavalitsuse istungil otsustati viia Tallinnas läbi audit, selgitamaks välja linnakeskkonna, sh linnatranspordi, avalike asutuste ja teenuste ning tehnoloogia kättesaadavus kõigile, sh puuetega inimestele.
Teema on järjest aktuaalsem kogu ELis ning selle valdkonna arendamisest huvituvad nii Tallinn linn kui puuetega inimeste organisatsioonid.

Teemaga tegelevad poliitikud, linna ametiasutused, puuetega inimeste ühingud jt huvipooled oma huvidest ja võimalustest lähtuvalt, kuid seni puudub ühtne  lähenemisviisi. Ühtset lähenemisviisi peetakse oluliseks ka Euroopa juurdepääsetava linna konkursil, mida Euroopa Komisjon on korraldanud juba kolm aastat ja kus Tallinn seni selle puudumise tõttu pole osaleda saanud.

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing on aastate jooksul kaardistanud mitmeid  Tallinna piirkondi, andnud eksperthinnanguid jm, ent senine füüsilise linnakeskkonna ligipääsetavusega seonduv tegevus on olnud projektipõhine  ja lünklik.

Auditi läbiviimiseks annab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet sisendi puuetega inimeste vajaduste kaardistamise ning tervise- ja hoolekandeteenuste ligipääsetavuse kohta. Transpordi taristu, avaliku keskkonna ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kohta annavad sisendi teised linna ametiasutused.

„Tallinnas on ligipääsetavuse auditeerimise ja parandamisega piirkonniti tegeldud aastast 2006,“ ütles abilinnapea Merike Martinson. “Nüüd alustatav audit kaasab senisest aktiivsemalt puuetega inimeste organisatsioone, sh ka kurte ja pimedaid ning see võimaldab analüüsida Tallinnas siiani ligipääsetavuse parandamiseks võetud meetmete mõju puuetega inimeste igapäevaelule ja linnale tervikuna, samutikoostada ühtsel lähenemisviisil põhinev tegevuskava ligipääsetavuse parandamiseks neljas põhivaldkonnas aastateks 2014–201.Need on  hoonestatud keskkond ja avalik ruum; transport ja sellega seotud taristu; IKT; avalikud rajatised ja teenused.“

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet esitab linnavalitsusele ligipääsetavuse  auditi tulemused 1.oktoobriks 2013.

http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-algatab-linnaruumi-ligipaasetavuse-auditi