Skip to main content

Seksuaalvägivalla ohvrite tugiisikute koolitus Tartus.

Naiste Tugi- ja Teabekeskus viib projekti “Seksuaalvägivalla ohvritele suunatud tugiteenuste väljaarendamine” raames läbi tugiisikute koolitusi.

Alates 1. juunist 2014 alustab Tartus tööd piirkondlik tugitelefon, kuhu saavad helistada tuge ja informatsiooni vajavad seksuaalvägivalda kogenud naised. Soovime neile pakkuda võimalust saada endale tugiisik, tema ülesandeks on toetada ohvrit taastumisprotsessis, igakülgse info edastamine ja  vajadusel kannatanu saatmine meditsiiniasutuses, kohtu­medit­siinilises ekspertiisis, politseis, prokuratuuris, kohtus jm.

Kui soovid tugiisikuna toetada ja abistada seksuaalvägivalda kogenud naisi, siis pane end koolitusele kirja! Tugiisikute koolitus toimub Tartus 23.-24.05 ja 27.-28.05

Koolitusel osalemise soovi korral palume täita küsimustik ja saata see e-posti aadressile:sirje.otstavel@gmail.com hiljemalt 8. maiks 2014. Koolitusel osalejate arv on piiratud – me teeme küsimustiku põhjal oma valiku ja anname sellest teada hiljemalt 15. maiks 2014.

Rohkem infot leiad Tartu Naiste Varjupaiga kodulehelt http://naistetugi.ee/.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Siseministeeriumi haldusalas.

Loe lisaks Jüri Saare artiklit pealkirjaga “Naistevastase vägivalla märgilisest tähendusest

Allikas: http://naised.net/2014/04/30/seksuaalvagivalla-ohvrite-tugiisikute-koolitus-tartus/