PÖÖRDUMINE TÖÖEALISTE PUUDEGA INIMESTE, TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDE JA OMASTEHOOLDAJATE KAITSEKS TÖÖVÕIMEREFORMI RAKENDUMISEL.12. september 2014

Head inimesed!
Puudega inimesed, nende perekonnad ja neid esindavad organisatsioonid on juba pikemat aega tõsises mures Eestis läbiviidava töövõimereformi pärast.
Muretseme selle pärast, et juba teine valitsus püüab vildakatele alustele rajatud ja terve ühiskonna jaoks ohtlikke komistuskive sisaldavat reformi jõustada liiga kiirelt ja läbimõtlemata.

Töövõimereformi läbiviimiseks plaanib riik kulutada järgmisel kuuel aastal üle 350 miljoni euro. Pool sellest on Euroopa Liidu abiraha. Ülejäänu võetakse töötukassast, mida Eesti töövõtjad on sinna kindlustusmaksete näol hoolega kogunud. Reformikava on koostatud pealiskaudselt ning kohati lausa vastutustundetult.

Reformiga paisutatakse töötukassa administratiivaparaati ning plaanitakse juurutada mitmeid kulukaid hindamis- ja kontrollimehhanisme puudega inimestele. Eeldusi, mis võimaldaksid reformil õnnestuda, aga ei looda.

Eesti puudega inimesed, oma tervise töökohale jätnud kutsehaiged, noored ja eakad töövõimetuspensionärid, aga ka omastehooldajad ja puudega laste vanemad vajavad lihtsaid asju – hästi toimivaid avalikke teenuseid, rehabilitatsiooni ja taastusravi, ligipääsetavat keskkonda ja inimsõbralikku tööturgu.

Seepärast nõuame aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist. Selleks on tarvis arvestada järgmist:

  • Reformiga peavad kaasnema puudega inimestele ja neid hooldavatele perekondadele kogu Eestis kättesaadavad sotsiaal- ja tugiteenused. Nende tagamiseks peab riik saavutama omavalitsustega vettpidava kokkuleppe. Ühe prioriteedina tuleb koduseinte vahelt vabastada omastehooldajad, et nad saaksid tööle naasta. Selleks tuleb nende hoolealustele tagada vajalikud hoolekandeteenused.
  • Tööandjatele tuleb luua asjakohased soodustused ja stiimulid, mis kompenseerivad erivajadustega töötajate rakendamisega seotud lisakulud. Sotsiaalse ettevõtluse tekkeks on vaja tõukemeetmeid.
  • Võimetekohane haridus peab olema tagatud kõigil haridustasemetel, see on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks. Tuleb tagada kooli lõpetavate puudega noorte ligipääs tööturule, samuti tõhustada juba töötavate puudega inimeste kaitset tervisevigade tõttu tööturult väljalangemise vastu.
  • Töövõimereformile tuleb koostada kulu-tulususe analüüs ja rakenduskava ning teha riski- ja finantsanalüüs. Vaja on lähtuda reeglist, et kui süsteemi muuta, tuleb seda teha informeeritult ja teadlikke meetmeid valides.

Praegu kardame, et töövõimereformiga luuakse vaid kuvand vilkast tegutsemisest, mille efekt jääb kasinaks ja mille juures võib paljude puudega inimeste olukord isegi halveneda.

Töövõimereform on väga suur riiklik projekt, mis puudutab otseselt enamat kui 100 000 puude või püsiva terviserikkega inimest. See puudutab ka nende tulevasi saatusekaaslasi,

hooldajaid, lähedasi, pereliikmeid ja nendega töötavaid spetsialiste. Riigi majandusarengu ja finantsilise jätkusuutlikkuse kaudu on reform seotud meie kõikide elukeskkonna ja elukvaliteediga.

Kutsume kõiki, kes jagavad meie muret, liituma petitsiooniga, mille anname üle Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Eesti Vabariigi presidendile – taas kord lootuses, et meie häält võetakse kuulda ja seekord sellega ka arvestatakse.

 

Eesti Hooldajate Liit
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Eesti Kurtide Liit
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
Erakond Eestimaa Rohelised
Juht- ja Abikoerte Kool
MTÜ Händikäpp
MTÜ Pane oma meeled proovile
„Puutepunkt”/Puutepunktid
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Terviseleht

NB! Loetletud organisatsioonid on petitsiooni algatanud. Üksikisikud saavad toetust avaldada veebilehel petitsioon.ee, aga ka paberil (selle kohta saab täpsemat infot aadressil toovoimereform@gmail.com või telefonil 5383 7653)

———————————————————————————————————————————————————————–

ОБРАЩЕНИЕ В ЗАЩИТУ ЛИЦ ТРУДОВОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПЕНСИОНЕРОВ ПО ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ЛЮДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ БЛИЗКИМИ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ

 

12.сентября 2014

 

Дорогие сограждане!

 

Люди с особыми потребностями, их семьи, а также представляющие их организации уже давно проявляют сильное беспокойство по поводу проводящейся в Эстонии реформы трудоспособности.

 

Причина нашей тревоги в том, что уже второе правительство пытается непродуманно и поспешно принять реформу, основанную на шатких утверждениях и содержащую множество опасных для всего общества камней преткновения.

 

Для проведения данной реформы правительство в течение последующих шести лет планирует потратить свыше 350 миллионов евро. Половина этих денег ‒ это помощь со стороны Евросоюза, а остальные ‒ деньги из Кассы по безработице, которые эстонские предприниматели старательно платили в виде страховых платежей. План реформы составлен поверхностно и местами даже безответственно.

 

В ходе реформы будет непомерно увеличен штат административных работников Кассы по безработице. Также планируется запустить различные дорогостоящие оценочные и контрольные механизмы для людей с особыми потребностями. В то же время внимание не уделяется предпосылкам, которые способствовали бы успеху проведения реформы.

 

Эстонские инвалиды, люди с профзаболеваниями, молодые и пожилые пенсионеры по инвалидности, опекуны и родители детей-инвалидов нуждаются в простых и понятных вещах ‒ хорошо налаженной системе социальных услуг, системе реабилитации, доступной среде обитания, в лояльном к данной категории людей рынке труда.

 

Исходя из вышесказанного требуем приостановить запуск реформы, разработать новый системный план по проведению реформы в жизнь и обозначить четкие и правильные основы для ее проведения. Для этого нужно учитывать следующие аспекты:

 

Реформа должна сопровождаться доступностью социальных услуг для инвалидов и ухаживающих за ними членов семьи по всей Эстонии. Для этого нужно достичь надежной договоренности между государством и местными самоуправлениями. Одним приоритетов является привлечение на рынок труда лиц, осуществляющих круглосуточный уход за больным членом семьи. Для этого требуется обеспечить необходимый уход за больным со стороны государства.

Создание льгот и разработка мотивационного пакета для работодателей, с целью компенсации дополнительных затрат, которые неизбежно возникают при приеме на работу частично трудоспособных сотрудников. Для создания социальных рабочих мест необходимы дополнительные меры.

Образование, соответствующее способностям человека, должно быть обеспечено на всех образовательных уровнях – это является необходимым условием для работы и нормальной самостоятельной жизни. Необходимо обеспечить доступность рынка труда для молодёжи с ограниченными возможностями, заканчивающих школы, а так же усилить социальную защиту уже работающих лиц с ограниченными возможностями от потери рабочих мест из-за проблем со здоровьем.

Необходимо составить анализ рентабельности реформы, разработать бюджетный план, провести финансовый анализ и анализ возможных рисков. Исходить нужно из правила: если менять систему, то делать это нужно, обладая всей необходимой информацией и выбирая для этого научные методы.

В настоящий момент мы боимся, что реформа создаст видимость бурной деятельности, эффект от которой будет незначителен, при этом положение многих лиц с ограниченными возможностями может даже ухудшиться.

 

Реформа системы трудовой занятости ‒ очень большой государственный проект, который напрямую затрагивает более 100 000 инвалидов и людей с постоянными проблемами со здоровьем, а также их будущих товарищей по несчастью, их близких, опекунов, членов семьи, работающих с ними специалистов. Через экономическое развитие страны и финансовую стабильность реформа косвенно связана со всеми жителями страны и уровнем жизни общества.

 

Призываем всех неравнодушных присоединиться к петиции, которая будет передана Правительству Эстонской Республики, Государственному Собранию и Президенту

Эстонской Республики в надежде, что наш голос услышат и примут его во внимание.

 

Эстонский союз сиделок

Эстонское общество людей с собаками-поводырями

Эстонский союз глухих

Эстонский союз людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Эстонский центральный союз людей с нарушениями зрения

Эстонское представительское общество пациентов

Эстонская палата людей с особыми потребностями

Эстонский союз слабослышащих

Партия Eestimaa Rohelised

Школа собак-поводырей

MTÜ Händikäpp

MTÜ Pane oma meeled proovile

Передача Puutepunkt/Puutepunktid

Таллиннская палата людей с особыми потребностями

Terviseleht

 

NB! Перечисленные организации являются инициаторами петиции. Отдельные лица имеют возможность выразить поддержку петиции на интернет-странице www.petitsioon.ee , а также в письменном виде (дополнительная информация toovoimereform@gmail.com или по телефону 5383 7653).

 

 


_______________________________________________
Elillist – Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu meililist
elillist@elil.ee
http://www.elil.ee/index.php?doc=10013