Skip to main content

Võrdõigusvolinik: ebavõrdselt kohelda ei tohi ka teenuste ja hariduse valdkonnas. Toimetas Kristin Aasma, 11. september 2014

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ütles eile Euroopa Parlamendis toimunud ümaralaual, et inimeste kaitse ebavõrdse kohtlemise vastu peaks olema ühtmoodi tagatud kõikide diskrimineerimistunnuste puhul, ka teenuste pakkumisel.

Liikmesriigid pole seni jõudnud kokkuleppele direktiivis, mis laiendaks diskrimineerimise keelu usu, veendumuste, puude, vanuse ja seksuaalse sättumuse tõttu väljapoole töövaldkonda, nagu see kehtib selliste tunnuste nagu rahvuse, nahavärvuse ja soo puhul.

"Sisuliselt arutatakse juba kuus aastat selle üle, kas kõigil Euroopa Liidu kodanikel on samad õigused kõigis eluvaldkondades. Tegu on põhiõigustega ning kahetsusväärne on olukord, kus näiteks homofoobne kiusamine koolis või puudega inimeste vajadustega mittearvestamine teenuste pakkumisel on Euroopa Liidu õiguse järgi justkui lubatud," sõnas Sepper.

Võrdõigusvolinik märkis, et direktiiv, mis kaotaks ebavõrdse olukorra õiguskaitses erinevate diskrimineerimistunnustuste puhul, annaks teenuste ja kaupade pakkujatele selge sõnumi, et ebavõrdselt kohelda ei tohi ka teenuste osutamise puhul, tervishoius ega hariduses.

Sepper kutsus Euroopa Parlamendi liikmeid üles seda teemat ka oma koduparteide liikmetega arutama ning julgustama rahvusparlamente minema oma seadustes Euroopa Liidu praegustest miinimumnõuetest kaugemale.

"On väga tervitatav, et Eesti valitsusel on plaan muuta võrdse kohtlemise seadust ja siseriiklikus õiguses laiendada diskrimineerimise keelu ulatust usu, veendumuste, puude, vanuse ja seksuaalse sättumuse puhul ka teistele valdkondadele," sõnas võrdõigusvolinik.

Ta märkis, et sel juhul tuleb kindlasti tagada ka seaduse rakendamiseks piisavad vahendid, mis on seni olnud suur valupunkt.

Eile õhtul Euroopa Parlamendis toimunud ümarlaual "Equality for all? National Equality Bodies and the European Parliament, engaging together to combat discrimination" arutatati, millised on Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide võrdõigusorganite eesmärgid ning prioriteedid võrdõiguslikkuse edendamisel.

Allikas: Õhtuleht 12.09.2014