Skip to main content

Eesti Reumaliidu juhatuse kutse jätkama läbirääkimisi hea tahte leppe koostamiseks.

2012.a. Tööjõu-uuringu andmete põhjal moodustavad luu- ja lihaskonna haigused kõigist tervisehäiretest 53%, tööga seotud tervisehäiretest ligi 70%. Luu- ja liigesehaigused (reumaatilised haigused) on enim töövõimetust, elukvaliteedi langust ja invaliidistumist põhjustavad haigused maailmas. Kogu Euroopas räägitakse luu- ja liigesehaiguste prioriteetsuse tõstmisest.
Luu- ja liigesehaigused on just noorte ja tööealiste haigused, mitte eakate probleem nagu siiani ekslikult on arvatud.

Eestis koostatud Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 ei ole reumaatilisi haigusi kordagi mainitud. Oluliseks peetakse vaid HIV/AIDSi, veresoonkonna haigusi ja vähki. Ehk rõhuasetus on pigem suremushaigustel, kui nendel mille tõttu inimeste elu- ja töökvaliteet langeb. Euroopas räägitakse järjest enam just nende haiguste prioriteetsusest, mille tõttu halveneb elukvaliteet ja langetakse välja tööturult- maksumaksjad.
 
Eesti Reumaliit jagab nördimust tekkinud olukorra üle ja loodab et ühtsus tuleb meie õuele tagasi. Mõne nädalaga on meedias üles kerkinud arvamused, nagu töövõimereform tuleks peatada.
 
Tõesti, töövõimereformi ettevalmistused algasid juba 2012 aastal. Loomulikult on meil kahju, et asjaomaste organisatsioonide juurde jõuti alles 2014 aastal. Palju varem oleks võinud kaasata meie ekspertarvamusi. Kuid nii, nagu ütleb vanasõna: “Oleks on paha poiss”, seega peame olema just nüüd igati konstruktiivsed ja kasutama hetkel võimalust aktiivselt kaasa rääkida ja kasutama maksimaalselt oma ekspertarvamusi, mida meilt ka oodatatakse. 
Kui paljusid organisatsioone on eelnevalt kutsutud ümarlaudadele, töögruppidesse, Riigikogu Sotsiaalkomisjoni jne? 
Eesti Reumaliidu esindajad on osalenud lugematutel koosolekutel ja kohtumistel ning samuti on igati aktiivselt ka kaasa räägitud ja arvamust avaldatud. Oleme vabatahtlikult lugenud kümneid tunde ja päevi seaduseelnõusid, seletuskirju, mõjuanalüüse, selgitanud liikmetele, arutanud teiste organisatsioonidega jne, jne. Täpselt nii nagu iga teinegi organisatsioon, kes antud reformiga kas lähemalt või kaugemalt seotud.
Meie kõigi suure töö tulemusena on paljud meiepoolt edastatud ettepanekud ka seaduseeelnõusse kirjutatud.
 
Loomulikult on Sotsiaalministeerium ja Valitsus ummikseisus, mis aga ei tähenda, et nad ei otsiks lahendusi. Ühe lahendusena on koostada hea tahte lepe, mille tulemusena on osapooltel võimalus üles näidatata üksteise mõistmist ja konsktruktiivsust koostöös. Kasutame selle võimaluse siis ära!
 
Konstruktiivne koostöö on palju mõjusam ning ühtne hääl tugevam. Kuid see peab olema selgelt meie kõigi ühine hääl. Olles konstruktiivne tähendab pakkuda ka võimalike lahendusi, mitte viidata vaid puudustele. Paraku on viimasel ajal meedias kuulda vaid süüditusi stiilis: “Riik ei ole planeerinud seda ja toda. Küll tehakse valesti siin ja seal. Lükkame sootuks edasi. Tuleme tänavale piketeerima!"
Kas selline teguviis on konstruktiivne teguviis, kas oleme mõelnud sellele, et Euroopa Sotsiaalfondist saadav raha ei oota järgmist aega?  Kas oleme mõelnud, et see 300 miljonit eurot võiks hoopis minna haridusvaldkonda, kuhu kahtlemata on ka raha vaja?
 
Vaatame nüüd asja veidi teisest vaatenurgast.
Loomulikult on demokraatlikus riigis kombeks, et me oleme oma otsustes vabad, ka siis kui oleme koondunud Eesti Puuetega Inimeste Koja juurde, kes Eesti Vabariigis meie õiguste eest seisab. Nii Eesti Puuetega Inimeste Koda, Sotsiaalministeerium, Töötukassa on meid igati kaasanud. Ühtset häält saame väljendada läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja, kes peabki meid esindama, kes on võrdväärne partner riigile, mida kohe kindlasti ei ole iga organisatsioon eraldi.
 
Seega, Eesti Reumaliit kutsub kõiki organisatsioone üles mitte vastandama organisatsioone ja puudeliike, olema konstruktiivne, jätkama läbirääkimistel hea tahte leppe koostamiseks, sest ainult nii saame endale kindluse, et lubatu reaaluseks saab. Hetkel peame pidama läbirääkimisi, et hea tahte lepe oleks erakondade ülene, mis tagab selle rakendumise olenemata koalitsioonist ja valimistulemustest.
 
Eesti Reumaliidu juhatuse nimel,
 
Lugupidamisega/ With Best Regards,

 
Marek Jaakson | Tegevjuht / General Manager
E-mail: marek@reumaliit.ee | Mobile: +372 584 555 52
 
Eesti Reumaliit / Estonian Rheumatism Association
Toompuistee 10 Tallinn 10137 Estonia
www.reumaliit.ee