Skip to main content

Sotsiaalministeerium: koostöö ja arutelud kindlasti jätkuvad. 22.10.2014.

Eile teatasid puuetega inimeste esindusorganisatsioonid, omastehooldajad ja nende toetajad, et nad ei soovi aktiivselt osaleda hea tahte leppe koostamises ja sõlmimises. Sotsiaalministeerium peab sellist avaldust kahetsusväärseks ning kutsub üles konstruktiivse arutelu jätkamisele nii reformi kui ka hea tahte leppe väljatöötamises.

„Töövõimereformi koostamine on toimunud läbi koostöö, dialoogi ja diskussiooni, milles kõikidel osapooltel on väga tähtis roll. On igati kahju, kui mõned reformile olulised organisatsioonid ei soovi edasistes diskussioonides osaleda,“ ütlesid sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse ühises avalduses. „Nii suuremahuliste reformide elluviimine pole kindlasti ühe inimese ega organisatsiooni teha. See saab teostatud ainult ühiste jõupingutustega. Me soovime julgustada kõiki oma sõna sekka ütlema ja tegutsema, sest üheskoos leiame parimad lahendused,“ lisasid ministrid.
 
Reformi peatamine  ning hea tahte leppes mitte osalemine tähendaks teenuste – tööalane rehabilitatsioon, abivahendid, tööturuteenused jne – pakkumise edasilükkamist. Me ei näe, kuidas aitab see kaasa vähenenud töövõimega inimeste olukorra parandamisele, sest koostööleppes kokkulepitavad tegevused omakorda toetavad reformi elluviimist. Ka eriarvamuste korral peab olema valmidus neid ühise laua taga arutada ja lahendusi otsida. Kaheksa organisatsiooni ja meile olulist sotsiaalpartnerit on juba esitanud muudatusettepanekuid hea tahte leppele, mis näitab, et koostööd peetakse oluliseks. Ei saa kohe kindlasti väita, et nende partnerite töö ja vaev on läinud tühja ning leppest ei oleks kasu.
 
Väide, et tervise valdkonna hea tahte koostööleppe punktidest ei ole tänaseks täidetud ühtegi ei vasta tõele. Hiljuti kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Tervishoiu arengusuunad aastani 2020“, mis võtab kokku mitme tervishoiu valdkonna olulised teemad ja tegevused. Sellesse dokumenti andsid kõik leppe allkirjastanud osapooled olulise sisendi.
 
Tervise hea tahte koostöölepet peame positiivseks näiteks heast kaasamisest vaatamata põhjustele, miks lepe tekkis. Samas eeldab selline koostöö partneritelt valmisolekut, tahet oma aega ning teadmisi panustada ja eelõige ka tegelikku soovi arengutele kaasa aidata.
 
Hea tahte leppe arutamiseks toimub järgmine kohtumine Sotsiaalministeeriumis vastavalt varasemale kokkuleppele 28. oktoobril algusega kell 14.30.
 
Armo Vask

kommunikatsiooniosakond

teavituse peaspetsialist

626 9304 või 5666 8581