Skip to main content

Hasartmängumaksu toetused

1. oktoobrist 15. novembrini saab esitada Sotsiaalministeeriumile Hasartmängumaksu Nõukogule edastatavate  suurprojektide taotlusi. 

Sotsiaalministeerium võtab vastu taotlusi pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puudega inimestega seotud projektide toetamiseks. Projektide puhul on väga oluline nende mõju ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisele ja jätkusuutlikkus ning seetõttu on nii suurprojektide kui väikeprojektide puhul erilise tähelepanu all  sotsiaalset ettevõtlust või selle arendamist toetavad tegevused.

Toetuse määramine toimub kooskõlas Hasartmängumaksu Nõukogu kinnitatud aastaprioriteetidega, mis on leitavad ministeeriumi kodulehel. Projekte rahastatakse hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt. Taotlused peavad jõudma ministeeriumisse hiljemalt 15. novembriks aadressile hasart@sm.ee.

Hasartmängumaksu projektid

Toetuse andmist reguleerib „Hasartmängumaksu seadus“ ja Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2010 määrus nr 53 „Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“.

  • väikeprojektid (taotletav summa kuni 6000 eurot) – saab esitada jooksvalt kogu aasta vältel;
  • suurprojektid (taotletav summa üle 6000 euro) – saab taotleda kord aastas;

Prioriteedid