Rahvusvaheline perepäev 2007 – European Women’s Lobby avalik kiri Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso’le

European Women’s Lobby soovib seoses 15. mail 2007 tähistatava rahvusvahelise perepäevaga pöörduda Euroopa Komisjoni presidendi poole, et juhtida tähelepanu mõningatele küsimustele, mis on olulise tähtsusega kõigile naistele ja meestele Euroopas, nimelt Euroopa Liidu strateegiale ning kohustustele seoses teenustega, mida läheb vaja laste ja täiendavate abivajadustega inimeste eest hoolitsemiseks.

1957. aasta Rooma lepingus võttis Euroopa endale esmakordselt naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse. 2002. aastal võtsid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid Barcelona sihtmärkide valguses endale konkreetsed kohustused hooldusteenuste olukorra parandamiseks. Aeg on kohustuste võtmisest edasi läinud ning 2007. aastal on hooldusteenuste vajakus probleemiks paljude Euroopa perede jaoks ning jätkuvalt oluliseks takistuseks naiste täielikule osalemisele majandus-, sotsiaal-, kultuurilises ja poliitilises elus. Üheks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamise eeltingimuseks on naiste majanduslik iseseisvus. Teiste eest hoolitsemise kohustus, mis on ikka veel suures osas naiste õlul, avaldab mõju soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste suutlikkusele elukäigu erinevatel etappidel tööturule integreeruda.

2006.-2007. aastal juhtis European Women’s Lobby hooldusteenustele pühendatud kampaaniat pealkirjaga “Kes hooli(tse)b?”, mille raames pöörduti otsuste tegijate poole üleskutsega tagada Euroopas taskukohaste, kvaliteetsete ning kergesti kättesaadavate hooldusteenuste osutamine. Pöördumine, mille täna teile esitame, moodustas osa EWL kampaaniast ning sellele kirjutas alla kõikjalt Euroopast tuhandeid igas vanuses naisi ja mehi, kes selle küsimuse üle muret tunnevad ning keda see mõjutab.

Nende eurooplaste nimel, kes avaldusele alla kirjutasid ning Euroopa Komisjoni võetud kohustusi, eriti naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhist silmas pidades, tahaksime me teilt küsida, millised on Euroopa Komisjoni kavatsused seoses avalduses tõstatatud küsimustega, milleks on

1. Euroopa Ülemkogu 2002. aasta Barcelona kohtumisel lapsehooldusvõimalustele seatud eesmärkide saavutamine (tagada 2010. aastaks lapsehooldusvõimalused vähemalt 90%-le lastest, kelle vanus jääb kolme aasta ja kohustusliku kooliea vahele ning vähemalt 33%-le alla kolme aasta vanustest lastest).

2. Universaalsete ja taskukohaste hooldusteenuste osutamine eakatele, puudega ja abist sõltuvatele inimestele, sh Euroopa sihttasemete seadmine selle eesmärgi saavutamiseks.

3. Euroopa õigusaktide tugevdamine seoses töö- ja perekohustuste ühitamisega nii naiste kui meeste puhul, sh seoses sünnituspuhkuse, isapuhkuse ja lapsehoolduspuhkusega.

Rahvusvahelise perepäeva ning soolise võrdõiguslikkuse ja pereküsimuste ministrite mitteametliku kohtumise puhul 15. ja 16. mail Bad Pyrmont’is, tahaksime me rõhutada, et Euroopas on väga erinevat liiki peresid ning et “leivateenija” mudelil põhinevad tuumikperekonnad, millelele Euroopa sotsiaalkindlustussüsteemid ja sotsiaalpoliitika on tihti üles ehitatud, ei anna vastuseid küsimustele, millega naised ja mehed igapäevaelus Euroopas kokku puutuvad. Hädasti on vaja konkreetseid meetmeid hooldusteenuste ning era- ja tööelu ühitamise parandamiseks. Me väga loodame, et Euroopa Komisjon võtab endale juhtrolli nende küsimustega tegelemisel selliselt, et see aitaks kaasa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisele ning Euroopa sotsiaalmudeli tugevdamisele.