Eesti Naiste Koostöökett

Sotsiaalministeeriumi programmid ja seirearuannete vormid

Austatud partnerid,

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite kasutamiseks perioodil 2007-2013 on Eestis koostatud ning Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt kinnitatav strateegiadokument „Inimressursi arendamise rakenduskava”. Inimressursi arendamise rakenduskava näeb ette tegevusi viiel olulisel suunal. Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks ja tööelu kvaliteedi parandamiseks on rakenduskavas toetatavaks prioriteetseks suunaks „Pikk ja kvaliteetne tööelu”. Vastava prioriteetse suuna koordineerimise ja elluviimise eest vastutab Sotsiaalministeerium.

Prioriteetne suund „Pikk ja kvaliteetne tööelu” jaguneb neljaks alasuunaks (meetmeks), mida rakendatakse programmide ja avatud taotlusvoorudena ning selle kogumaht on 2,35 miljardit krooni, millest ESF toetus moodustab 2,001 miljardit krooni.

Käesolevaga soovime Teid informeerida, et Sotsiaalministeerium on, tuginedes perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse §-le 20, ette valmistanud rakenduskavas toodud eesmärkide saavutamiseks kaks programmi.
Programmid on koostatud alasuundade raames „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” ning „Tööelu kvaliteedi parandamine”.

Programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007-2009” eesmärk on toetada puuetega inimeste võimalusi, motivatsiooni ja hoiakuid iseseisva toimetulekuvõime suurendamiseks, eesmärgiga soodustada puuetega inimeste ja nende hooldajate tööturule integreerumist või reintegreerumist ja nende konkurentsivõimet tööturul.

Programmi „Tööelu kvaliteedi parandamine 2007-2008” eesmärkideks on
parandada töökeskkonda ja aidata seda muuta töötaja tervist hoidvamaks,
suurendada töösuhete selgust ja paindlikkust ning tõsta tööpoliitika
kujundamise ja elluviimise haldussuutlikkust.

Ootame vastavate programmide osas Teie kui partnerite ja tulevaste
prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” seirekomisjoni liikmete
arvamust ja võimalikke ettepanekuid. Kirjalik tagasiside palume saata
hiljemalt 6. septembriks 2007 e-posti aadressil ingrid.mangulson@sm.ee .

PS: Rakenduskavade tekstid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi
kodulehelt: http://www.fin.ee/?id=78130  
Lugupidamisega,

Ingrid Mangulson

ESF peaspetsialist

Tööturu osakond

Sotsiaalministeerium

email: Ingrid.Mangulson@sm.ee

Telefon: 626 9208

Faks: 699 2209