ENÜ: Oluliste dokumentide arutelu

Selle nädala lõpuni on kaasamisveebis www.osale.ee võimalik avaldada oma arvamust kahe olulise dokumendi kohta.
Need on Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011
ja Integratsioon Eesti ühiskonnas 2008-2013

Viimase kohta on püstitatud järgmised küsimused:
Milliseid samme ootate riigilt muukeelsete inimeste Eesti ellu integreerimise edendamiseks?

Mis aitaks kaasa suhete parandamisele eestlaste ja venekeelsete Eesti elanike vahel?

Mida peaksid kohaliku omavalitsuse üksused tegema muukeelsete elanike ja nende organisatsioonide kaasamiseks kohaliku elu ja integratsiooni edendamisse?

Mida saaksid kodanikeühendused teha integratsiooni edendamiseks?

Milliseid võimalusi näete eri rahvuste koostöö /ühistegevuse edendamiseks, Eesti kui multikultuurilise ühiskonna teadvustamiseks?

Mida saaksid rahvuslikud kultuuriseltsid teha, et tutvustada oma rahvuse ajalugu, kultuuri ja oma sidemeid Eestiga läbi aegade?

Kas peate vajalikuks suurendada muukeelsetele elanikele suunatud programmide osakaalu Eesti meediakanalites?

Kas riik peaks välja töötama tegevusi mitte-eestlastest ettevõtjate toetamiseks?

Dokument ise on kättesaadav aadressil: http://www.osale.ee/files/consult/4_Integratsioonistrateegia_250107.pdf