Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu 2009 tutvustus 30.06.2010

Kas ühiskonnas on meestel või naistel parem positsioon? Kui paljud töötajad on kokku puutunud sooliselt ebavõrdse kohtlemisega? Kes küsib sagedamini palka juurde – kas mehed või naised? Aga kes nõustusid sagedamini masu palgakärbetega? Kas emad ja isad peaksid vanemahüvitist võrdselt jagama? Kas tervishoiu ja sotsiaalsfääris peaks töötama enam mehi? Aga Riigikogus? Kelle ülesanne on pere majanduslik ülevalpidamine? Kes kogevad soolist või seksuaalset ahistamist? Kas seksi ostmine on normaalne tegevus? Kõiki neid ja paljusid teisi naiste ja meeste võrdõiguslikkusega seotud küsimusi lahkab elanikkonna uuring soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009.

Eesti on demokraatlik riik, kus ametlikult püüeldakse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse poole. Soolist võrdõiguslikkust mõjutavad lisaks seadustele ja poliitikatele aga olulisel määral inimeste hoiakud. Nende hoiakute aga ka naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning ebavõrdsust puudutava olukorra selgitamiseks viidi 2009. a Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi küsitlusuuring „Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009“. Antud uuringus hõlmatavate teemade valikul on lähtutud arusaamast, et soolise võrdõiguslikkuse puudumine avaldub naiste ja meeste erinevas ligipääsemises erinevatele ressurssidele – näiteks poliitilisele võimule, tööle, rahale (töötasu), aga ka ajale. Seega olid 2009. a monitooringu olulisemateks teemadeks töö ja töötamine, töö ja pereelu ühitamine, haridus ja laste sotsialiseerimine (sh füüsiline karistamine), osalemine poliitikas, turvalisus ning majanduslik sõltuvus ja toimetulek.

Sotsiaalministeerium ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldas 30. juunil kell 13.00 Eesti Vabaõhumuuseumis (Vabaõhumuuseumi tee 12) asuvas Kolu Kõrtsis soolise võrdõiguslikkuse monitooringu 2009 tutvustuse.

 

Ürituse kava oli järgmine:

 

13.00 Avasõnad – Christian Veske, Sotsiaalministeerium (soolise võrdõiguslikkuse osakond)

13.15 Eestimaalaste hoiakud Euroopa võrdluses Eurobaromeetri tutvustus – Ariane Fontenelle, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat

14.00 Võrdväärsus ja ebavõrdsus ühiskonnas ning tööelus – Liina Järviste, Sotsiaalministeerium (sotsiaalpoliitika info ja analüüsiosakond)

14.45 Kohvipaus

15.15 Töö ja pereelu, turvalisus, poliitika – Liina Järviste

16.15 Küsimused ja arutelu

16.45 Kokkuvõte

Jagati erinevaid trükimaterjale monitooringu kohta. EPNÜ esindajana osales Mare Abner

 

Lisaks on võimalik lugeda sellel teemal:  

  • Kadi Viigi ettekanne

http://www.iu.ee/includes/Moodulid/CMS/Komponendid/Failid/download_file.php?file_id=215

  • intervjuu Margit Sarvega

http://www.ap3.ee/?PublicationId=fcc3382f-dcf7-4e84-8c15-dea51a212916