Projekti „Sootundlik eelarvestamine“ infopäev „Riigieelarve naistele ja meestele“. 02.märts 2012.a Tallinn, Paadi 5, Clarion Hotel Euroopa, konverentsiruum „Lääne-Euroopa“

Infopäeval tutvustatakse projekti raames valminud raamatut „ Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris“, mille iga osaleja ka endale saab.
Antakse ülevaate projekti tegevustest ja tulemustest, räägitakse sootundliku eelarvestamise rakendamise võimalustest ja arutletakse selle üle, milline on kodanikuühenduste roll selles protsessis.
Tulenevalt naiste ja meeste erinevatest rollidest ja sotsiaalsest staatusest ühiskonnas on eelarveotsustel naistele ja meestele erinev mõju. Sootundliku eelarvestamise meetodi rakendamise abil saab kindlaks teha, kuidas jagunevad riiklikud kulutused meeste ja naiste vahel ja kas neil on soolist ebavõrdsust vähendav või hoopis suurendav mõju. Meetodi kohaldamise eesmärk on aidata kaasa, et riigi rahaga finantseeritavad poliitikad, tegevused ja teenused vastaksid meeste ja naiste tegelikele vajadustele ning aitaksid kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele.

Infopäeva kava

10.00 – 10.30  Registreerimine ja tervituskohv

10.30 – 11.00  Soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eestis (esineja kokkuleppimisel)

11.00 – 12.00  Riigieelarve naistele ja meestele.  Sootundliku eelarvestamise metoodikast rakendusteni . Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna koosseisuväline koordinaator Liivi Pehk

12.00 – 12.30  Kohvipaus

12.30 – 13.10  Eelarve mõjude hindamine sugupoolte aspektist. Sootundlike eelarveanalüüside rakendamise võimalused.  EIGE soolise võrdõiguslikkuse ekspert Eestis Ülle-Marike Papp

13.10 – 13.30  Ravikindlustamata meeste ja naiste vältimatu abi teenuste rahastamisest.  Näide sootundlikust eelarveanalüüsist. Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna analüütik Sirli Jurjev

13.30 – 14.00  Kokkuvõtete tegemine ja arutelu


Osavõtust palume teatada hiljemalt 29. veebruaril e-posti aadressil: enut@enut.ee